Разработването и внедряването на високотехнологично устройство намаляващо разхищението на месо и риба е темата на проекта AmiNIC. Този проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020” ви представяме в 254 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Агроиновации: Продоволствената сигурност, представена като кошница за пикник


20% от произведеното месо и 35% от рибата в Европа се разхищават поради неправилни оценки на свежестта и срока на годност, определени от индустрията. Финансираният от ЕС проект за намаляване на хранителните отпадъци работи за да се справи с този проблем чрез разработване на удобно за употреба, ръчно устройство, което измерва свежестта на месото и рибата и предвижда точния им срок на годност. 


Данните сочат, че 5 милиона тона перфектно добро месо и риба, което съответства на 17 милиарда евро и 85 милиона тона CO2 се губят. Понастоящем срокът на годност се изчислява въз основа на човешките сетива, но AmiNIC разработва ръчно удобно устройство, което в рамките на секунди измерва свежестта и предсказва правилни и точни срокове на годност за месо и риба. Устройството измерва концентрацията на индикативните летливи вещества за свежест и съпоставя нивото им със стойности в предварително получена база данни, съдържаща криви за прогнозиране, които ще позволят на малките и средни предприятия, работещи с месо и риба, лесно да предвидят правилните срокове на годност. Ефектът от правилните и точни срокове на годност ще се пренесе надолу по веригата и ще предотврати загубата на големи количества от тези високостойностни и силно неустойчиви продукти.

Гласувайте: Бихте ли подкрепили освобождаване на субсидиите от данъчно облагане?

Количествените и надеждни методи за оценка са много търсени, но разработването на такава променяща играта технология изисква висококвалифицирани служители, които за малките и средни предприятия е трудно да се придобият. За AmiNIC са необходими компетенции и опит в нано-сензорните технологии и това е осъществимо само със средствата за наемане на подходящи кандидати в тази област. Този кандидат ще бъде обучен в области, свързани с разработването, което ще доведе до производство на ново и значително подобрено сензорно устройство и валидиране на това спрямо текущите методи за оценка на срока на годност: човешки сензорен анализ.


AmiNIC работи в тясно сътрудничество с университети и лаборатории за разработването и валидирането на тази ключова технология, но са необходими компетенции и знания в рамките на наноразмерни сензорни устройства. Уменията, които са много специфични за темата на проекта са много дефицитни и е необходимо да се увеличи усъвършенстването им с цел разработването на този иновативен продукт и внедряването му в практиката на малките и средни предприятия в преработвателната промишленост.


254 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!