Агроиндустриалните отпадъци от производството и преработката на плодове и зеленчуци в Португалия намират широко приложение на концепцията „кръгова икономика“ по веригата „продукт - храна - енергия“. В този брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви запознаваме с проекта на Оперативната иновативна група „ProEnergy“ - още един от многобройните примери, представени по време на Agri Innovation Summit 2017.
 
 
Обработките след прибиране на реколтата от плодове и зеленчуци генерира в рамките на 10% остатъчни продукти. Минималната обработка на продукцията води до генериране на 40% органични отпадъци. Тези материали, въпреки че са много нетрайни, имат висока хранителна и функционална стойност. Традиционните подходи за справяне с този практически проблем са сериозен разход, а от друга страна не винаги са достатъчно ефективни.
 
Решение на тези проблеми търси Оперативната група „ProEnergy“, която изпълнява проект с бюджет от 371,394 евро за периода октомври 2017 – септември 2020 г. по мярка „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони в Португалия. Идеята е да се произвеждат нови хранителни продукти и биоенергия от плодове и зеленчуци с ниска търговска стойност и агроиндустриални отпадъци. Оперативната група е сформирана в партньорство между Висшия институт по агрономство в Португалия, Научния факултет на Университета в Лисабон, Националния институт за селскостопански и ветеринарни изследвания, производители, кооперативи и преработватели на плодове и зеленчуци, както и Асоциацията на производителите на ябълки от Алкобака.
 
 
Проектът на Оперативната група си е поставил няколко цели. На първо място - да се насърчи устойчив подход за подпомагане на производството на плодове и зеленчуци, като се вземе предвид връзката по веригата "остатъчен продукт - храна - енергия". Втората цел е свързана с внедряване на нови технологии за получаване на нови продукти и съставки. На трето място се цели производството на биоенергия чрез оптимизиране на процесите на ферментация в анаеробна среда.
 
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са свързани с приложението на концепцията „Кръгова икономика“, както и класификация и количествено изражение на остатъчните продукти и органичните отпадъци от производствените единици. Като очаквани резултати от проекта са също така производството, формулирането и стабилизирането на функционални храни, микрокапсулирани функционални съставки, производство на биоенергия и нейното използване за топлинна обработка и производство на био торове. До момента партньори по проекта са разработили прототипи от плодови каши на основата на ябълки, круши и зеленчуци с висока биоактивност, валидирани в лабораторни мащаби. Сред партньорските организации е и такава, която има национален патент в Португалия за производството на биоенергия от промишлени отпадъци.
 
22 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“