В публикувания днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се посочва, че целите на политиката на ЕС за водите са само частично интегрирани в общата селскостопанска политика (ОСП).

 

По време на одита бяха отбелязани слабости в двата инструмента, които понастоящем се използват за интегриране на въпросите за водите в ОСП (по-специално кръстосаното спазване и развитието на селските райони), и бяха констатирани закъснения и слабости в прилагането на рамковата директива за водите.

 

„За нуждите на земеделието обикновено се използва голямо количество вода — в Европа около една трета от общото потребление на вода се дължи на земеделието; то е и основен източник за натиск върху водните ресурси, по-специално посредством замърсяването на водите с хранителни вещества,“ заяви Кевин Кардиф, членът на ЕСП, отговарящ за изготвянето на доклада.

 

„Въпреки че е констатиран напредък, Комисията и държавите членки трябва по-успешно да интегрират въпросите, свързани с водите, в общата селскостопанска политика с оглед осигуряване на дългосрочно устойчиво използване на водите“, допълни Кардиф. Разходите за ОСП представляват почти 40 % от бюджета на ЕС (над 50 млрд. евро за 2014 г.). и посредством ОСП ЕС се стреми да промени земеделските практики, които засягат водите.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!