42 626 дка пасища и мери ще отдаде под наем община Тервел. На редовното заседание на Общинския съвет бяха представени терените в землищата на 25 населени места.

В Тервел: Ще актуализират статута на земеделски земи, при които има разминаване „де факто“ и „де юре“

Те ще бъдат отдадени без търг на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти. Важно условие е животните да бъдат регистрирани в Системата за идентификация на БАБХ. 

Най-много са пасищата в землището на в град Тервел – 4212 дка, 3173 в землището на село Нова Камена, 3170 дка в землището на село Кочмар, 2453 дка в землището ва село Каблешково, 2480 дка в землището на село Безмер. 

Всички терени ще бъдат разпределени между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище съобразно броя и вида на отглежданите животни. Всеки фермер ще получи не повече от 15 дка за 1 животинска единица  от първа до седма категория или 30 дка за животинска единица от осма до десета категория. Тези животновъди, които имат във фермите си животни за производство  а месо или от автохтонни породи, ще получат по 20 дка или 40 дка за съответните категории. 

Производителите, които са одобрени за подпомагане по мерките за биологично земеделие, също имат право на пасища до 15 дка. 
Кандидатите за наемане на общински пасища, мери и ливади трябва да подадат заявления до 10 март в община Тервел. След като комисия огледа и разпредели площите за всеки кандидат, ще бъдат сключени договори за наем или аренда по пазарна цена за срок от 5 стопански години.