Земеделски земи се отнемат от Министерство на отбраната и се включват в Държавния поземлен фонд (ДПФ). Това реши Министерският съвет на заседание днес, 16 юни. 

Земеделски терени се дават под наем в Шуменско

Става дума за девет поземлени имота в землището на село Вардун, община Търговище. След включването им към ДПФ, техен собственик става министърът на земеделието. Неговите права включват отдаване под наем или аренда, управляване на ограничени вещни права върху тях, продажба и замяна със земеделски земи на физически и юридически лица.

Ако се установи неправомерно ползване на земи от ДПФ, областните дирекции „Земеделие“ ще могат да приложат изземването им по реда на чл. 34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

По правило през месец март всяка ОДЗ публикува онлайн списък на свободните държавни имоти с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“. Те се предоставят по чл.37и , ал. 2 от ЗСПЗЗ, а за стопаните е важно да са регистрирали пасищните си животни в Интегрираната информационна система на БАБХ и да нямат данъчни задължения, както и задължения към ДПФ.