Асоциацията на българските зърнопроизводители в Генерал Тошево се обяви категорично против инвестиционно намерение за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич. Това каза пред Фермер.БГ председателят на асоциацията Стилиян Стоянов.
 
„Нашата организация е регистрирана преди 15 години и е учредител на НАЗ през 2006 г. и в устава ни е записано, че сме организация с идеална цел, която защитава интересите на членовете си. Тук влиза и опазване на почвите, природата, водите и земята“, посочи Стоянов. Това е основният мотив, с който зърнопроизводителите възразяват до РИОСВ – Варна срещу инвестиционното предложение на „Русгеоком БГ” за усвояване на находища на територията на Добруджа. 
 
От решението на Екоинспекцията във Варна става ясно, че ще се извърши оценка за влиянието на околната среда на инвестиционното предложение за „разработка и усвояване на находище „Спасово“, в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина Изток“ за проучване и добив на природен газ”. Такава оценка се възлага, тъй като е преценено, че има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони „Крайморска Добруджа“ и „Било“.
 
Инвестиционното предложение на „Русгеоком БГ“ АД включва прокарване на добивни сондажи, инсталиране на надземни инсталации за добив, подготовка на природен газ, компресиране и транспорт на добития газ. Освен това, то включва и изграждане на газопроводи между отделните сондажни площадки и газопровод до газопреносната мрежа на „Булгатрансгаз“ ЕАД или до газоразпределителната мрежа на „Добруджа газ“- Ген. Тошево.
 
Условно се предвижда дейността да се извършва поетапно в четири добивни участъка – „Рогозина“, „Рогозина Изток“, „Чернооково“ и „Калина“ в две основни фази – разработване на участък „Рогозина“, а на втори етап – разработка поетапно на другите участъци. Разработката на участък „Рогозина“ се очаква да  завърши до 2029 г. Очаква се добивът от първата сондажна площадка и прокарването на 4 нови добивни сондажа на дълбочина 2700 метра всеки да започне през 2015 г. и да достигне максимум през 2018 г. Предвижда се газопроводите до консуматорите и газопроводите от добивните площадки да бъдат разположени подземно и да се изградят по полски пътища и земеделски земи, става ясно още от решението на РИОСВ-Варна.
 
Инвестиционното предложение предвижда максимален добив на природен газ н периода 2020-2024 г. от участък „Рогозина” в размер на 140 милиона кубически метра годишно или 385 563 кубически метра на денонощие.
 
От решението става ясно, че, според Басейнова дирекция, инвестиционното предложение е допустимо. Становището на РЗИ-Добрич е, че няма вероятност то да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при условие, че не се допускат нива на шум над допустимите гранични стойности. РИОСВ посочва още, че по време на експлоатацията има вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху подземните води, както и да се създаде риск от инциденти и шумов дискомфорт на околната среда и на хората.
 
„В момента ние, съвместно с други неправителствени организации и частни лица обжалваме това решение. Заедно ще защитаваме тази кауза“, посочи зърнопроизводителят Стилиян Стоянов.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!