Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти подават уведомленията за възникнали събития по чл. 137, ал. 1 до регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ обекта, само по електронен път чрез Интегрираната информационна система на БАБХ. 

Гласувайте: От какво ще страдат най-много фермерите при разразилата се политическа криза?

А уведомленията за възникнали събития с животни в лични стопанства се подават по електронен път чрез системата на БАБХ или писмено. Това предвижда Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Той бе внесен от депутатите Пламен Абровски и Росен Костурков на 13 май. След обсъждане на 8 юни Комисията по земеделие предлага на Народното събрание да приеме проектодокумента на първо гласуване.

Друга промяна предвижда понятието „ветеринарномедицински продукти” (ВМП) да се замени с „ветеринарни лекарствени продукти” (ВЛП).

Действащите лицензионни режими за употреба, производство, търговия на едро и дребно с ВМП се заменят с безсрочни разрешения. Лицензионните режими на хомеопатични ВЛП и на имунологичните ВЛП стават регистрационни. 

Разрешенията за търговия с ВЛП ще са валидни само на територията на България, като при определени обстоятелства изпълнителният директор на БАБХ ще може да издава разрешение за търговия за ограничен пазар с 5-годишен срок или разрешение за търговия при изключителни обстоятелства с валидност от една година. 

Разписана е възможност отделни партиди ВЛП да могат да бъдат забранени за употреба и търговия.

Въвежда се режим за регистрация на лицата, които извършват производство, внос, съхранение или разпространение на активни вещества, използвани като изходни суровини във ВЛП. 

С преходните и заключителните разпоредби е предвидено изпълнителният директор на БАБХ да издаде служебно безсрочни разрешения за производство, за търговия на едро и дребно и за употреба на лицата, получили лицензи, издадени по стария ред. До издаване на разрешенията лицензите ще запазят своето действие.

Междувременно на 2 юни е внесен още един законопроект за изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, който засяга предимно обектите за отглеждане и развъждане на животни с цел добив на ценни кожи.