Биологичното производство на растения, животни, аквакултури и продукти от тях ще се извършва по съвсем нова наредба.
 
 
„Държавен вестник“ публикува Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.
 
Тя ще влезе в сила два месеца след обнародването й – на 11 ноември тази година. С постановлението се отменя добре познатата на стопаните Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането.
 
Отначало намеренията на агромедомството бяха да се направят частични промени в Наредба № 1/2013 г., като се включи възможност за биологично отглеждане на зайци. Стопани и техни сдружения реагираха остро на публикувания през април проект за обществено обсъждане и по искане на бранша ведомството пристъпи към подготовка на съвсем нова наредба. 
 
В нея идеята за биологично производство на зайци отпадна, тъй като по националното законодателство тези животни не подлежат на маркиране и няма възможност за тяхното проследяване и контрол.
 
Новата наредба ще съкрати някои срокове, в които производителите на биологична продукция ще получават отговор от контролиращите лица и структурите на министерството на земеделието. 
 
Ще бъде въведена възможност за използване на национален знак за биологична продукция „Калинка“. Знакът е собственост на министерството на земеделието, а производителите ще получават право да го използват по решение на контролиращите организации.
 
 
 
                                                    Национален знак „Калинка"
 
Източник: МЗХГ
 
 
Дейността на министъра на земеделието, храните и горите в сектора ще се подпомага от постоянна междуведомствена консултативна комисия по биологично производство. Неин председател ще бъде зам.-министър на земеделието, а членовете ще бъдат нечетен брой, не повече от 17 човека. Постановлението посочва редица министерства и ведомства, които ще имат свои представители в нея.
 
Сред тях е включено и едно министерство, което вече не съществува. Това е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. На негово място сега има три министерства – на икономиката, на енергетиката и на туризма. Затова не е изключено новата наредба за биологичното производство да бъде поправена още в двумесечния срок преди влизането й в сила.
 
Наредбата предвижда също „при необходимост“ в заседанията на комисията да участват неправителствени организации, представители на бранша.