Сметната палата публикува одитен доклад за извършена проверка на тема „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 1 януари 2015 г. до 30 юни 2017 г.
 
 
Основният извод на Сметната палата е, че системата за надзор и контрол върху производството и търговията с биологични храни не защитава достатъчно интересите на потребителите.
 
В доклада са посочени и редица констатации, по които Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) трябва да предприемат действия. Още по време на обсъждането на доклад от МЗХГ са предприети мерки за отстраняване на някои от разкритите пропуски и актуализация на нормативната уредба, на вътрешните правила и процедури.
 
Ето и някои от основните констатации, направени от Сметната палата:
 
1. Контролът върху биологично произведените земеделски продукти и храни в търговската мрежа не е достатъчно ефективен. Липсва информация за всички обекти в страната, които търгуват с биологично произведени земеделски продукти и храни. БАБХ не осъществява контрол върху биологичните храни и продукти в заведенията за обществено хранене и он-лайн търговията поради липсата на нормативна регламентация. Дефицитът на контрол поражда риск в тези обекти да се продават храни, които не отговарят на изискванията за биологично производство, с което се ограничава ефекта от извършения контрол в търговската мрежа като цяло.
 
Не са съставяни актове за установяване на нарушения на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС, а са издавани само предписания, като по този начин e прилаган по-благоприятен ред при установено нарушение на императивна законова норма и не е реализирана предвидената санкция.
 
2. Процесът по издаване на разрешенията за контролна дейност също не е достатъчно ефективен. Издаването на разрешенията за контролна дейност през по-голямата част от одитирания период е извършвано без утвърдени вътрешни правила и процедури.
 
 
Има случаи на издаване на разрешения за контролна дейност без процедурите на кандидатите да отговарят на важни нормативни изисквания, а в други случаи няма увереност, че изпълняват изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 поради липса на документи.
 
Базата данни на лицата, осъществяващи контрол за спазването на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни, не осигурява необходимата проследимост за дейността на контролиращите лица. Това може да бъде използвано недобросъвестно от операторите (производители, търговци и преработватели) от една страна, а от друга поражда риск от грешки при осъществяване на контрола в търговската мрежа от БАБХ.
 
3. Надзорът върху контролиращите лица не е ефективен. Надзорните проверки не са планирани адекватно и не са използвани възможностите за осъществяване на допълнителен контрол. Надзорът е нормативно ограничен само до 1% от досиетата на производители, преработватели и търговци, с които контролиращите лица имат договор.
 
Съществуват значими пропуски при извършване на надзорните проверки и последващия контрол за изпълнение на предписанията.
 
Не са упражнени правомощията за отнемане или ограничаване на разрешенията за контролна дейност и налагане на санкции и глоби при наличие на основания за това, което поражда рискове в търговската мрежа да бъдат реализирани храни и продукти, неотговарящи на изискванията за биологично производство.
Източник: Сметна палата
 
4. Потребителите не са достатъчно осведомени за изискванията за етикетиране и означаване на биологичните храни и начините за тяхното разпознаване.
 
5. Информационната база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни не изпълнява основното си предназначение да осигурява необходимата прозрачност за потребителите.
 
6. Няма ефективен обмен на информация между Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните и Държавен фонд „Земеделие" – Разплащателна агенция, в случай на нередности и/или нарушения на правилата за биологично производство.