Месец след като трябваше да бъде даден традиционният старт на Кампания 2024 за директни плащания, никой все още не говори за прием. Заради новите правила за подпомагане миналогодишната кампания също започна по-късно – на 4 април 2023 г., като заявления без санкции се приемаха до 5 юни, а със санкции – до 30 юни.

Четете още: Тръгват проверки за виртуални животни и във фермите с дребни преживни животни

По отношение на настоящата Кампания 2023 индикативният график включва доста важни плащания през месец април. Такива като базовото плащане на площ и субсидиите за млади и за дребни стопани се очаква да подранят в сравнение с година по-рано, докато други – например по екосхемите (предишните зелени плащания) и обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци, ще закъснеят спрямо обичайното. Отбележете си датите, обещани от ДФЗ, и стискайте палци плащанията да се движат по план.

Първи прием по Украинската помощ за 2024 г.

 

До 9 април земеделските стопани кандидатстват по т.нар. Украинска помощ. Заявленията за подпомагане се подават в Общинските служби по земеделие. Срокът за изплащане на помощта е до 22 април. На подпомагане подлежат животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица.

Необлагодетелствани райони

 

До 10 април е планирана оторизация по интервенция „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (ПРИПДСО/НР). За разлика от миналата кампания, когато парите бяха изплатени на два транша - на 9 декември 2022 г. и на 12 май 2023 г., за Кампания 2023 се очаква те да бъдат пуснати наведнъж.

Агроекологични интервенции

 

До 30 април е предвидено да бъдат преведени средствата на стопаните, заявили интервенции „Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство (ОМП)“ и „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (Паша)“. Останалите четири агроекологични интервенции ще бъдат платени в периода от 10 април до 20 май. Става дума за: Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия; Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство; Насърчаване на естественото опрашване и Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии.

Основно плащане на площ

 

От 20 април до 10 май ще бъде направено окончателното плащане по основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ). В края на март бе одобрен окончателният специализиран слой „Физически блокове”, включващ и площите, подходящи за косене, за Кампания 2023 г. Одобрен е също обхватът на слой „Постоянно затревени площи“ за 2024 г. Заповедите подлежат на оспорване пред съответния административен съд до 12 април включително. 

Протеинови култури

 

От 10 до 20 април се очаква средствата по „Обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури“ да бъдат наредени по сметките на бенефициерите. Преди година 15 359 производители получиха общо 31 млн. лв. Ставката по схемата за Кампания 2022 г. беше 248,37 лв./ха, а парите бяха изплатени на 10 април 2023 г.

Плащане за памук

 

От 20 до 30 април са планирани плащанията по интервенцията „Специално плащане за култура – памук“. Преди година 56 памукопроизводители получиха близо 2 млн. лв. за Кампания 2022 на 27 април.

Малки и млади стопани

 

От 10 до 30 април следва да бъдат наредени субсидиите по двете интервенции – „Плащане за малки земеделски стопани“ (ДЗС) и „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани (МЗС)“. Преди година ДФЗ преведе 2,4 млн. лв. на 3 202 млади стопани на 13 юни 2023 г. и над 2 млн. лв. на 1 836 дребни стопани на 16 юни 2023 г. 

Обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци

 

От 20 април до 31 май финансова подкрепа ще получат стопаните, заявили интервенцията за „Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци“ (ПиЗ). За сравнение плащанията към овощарите и зеленчукопроизводителите винаги са били правени през месец март - за Кампания 2021 на 11 март 2022 г. и за Кампания 2022 на 30 март 2023 г. 

Данъчна кампания 2024

 

До 30 април физическите лица обявяват доходите си и плащат дължимия данък върху общата годишна данъчна основа. До 1 юли земеделските стопани, регистрирани като фирма или еднолични търговци, подават данъчните си декларации по електронен път, по пощата и в офисите на НАП. Това е и срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък съгласно чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

Фитосанитарен котрол

 

30 април е крайният срок за регистрация и актуализация в системата за фитосанитарен контрол на БАБХ. Той важи за стопаните, които произвеждат и/или отглеждат растения и растителни продукти, с които могат да се пренасят карантинни вредители. Регистрацията се прави в Областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия фермерите ще осъществяват дейността си. Всяка година те са длъжни да подават декларация, ако има промяна в тази дейност.

Застраховане на селскостопанска продукция

 

От 27 март до 31 юли земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. За тази година утвърденият бюджет е 3 млн. лв. Максималната подкрепа от ДФЗ е до 70% от премията, а за зърнени култури - до 50%