На 3 юли стартира приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от ДФЗ.

Подмярка 4.1 – кога отваря приемът?

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 септември 2020 г.

Общият бюджет на приема е 58 674 000 лв. 

Субсидията е 50 % от общия размер на допустимите разходи за проектно предложение. Минималният размер на помощта за един кандидат е с таван до 29 337 лв., а максималният – до 977 900 лв.

Средствата по подмярка 4.1 са целево насочени към инвестиции в земеделски стопанства от сектор „Животновъдство“. 

Основен приоритет ще имат проекти, които се реализират в райони в близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка. По-голям брой точки ще получават и проекти, представени от по-малки земеделски стопани, и такива, които планират инвестиции за повишаване на биосигурността в стопанствата. 

Чрез финансовата подкрепа по подмярката ще се стимулира първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, получени при отглеждането на селскостопански животни, както и подготовката им за продажба.

За подаване на проектните предложения по подмярка 4.1 бенефициентите попълват уеб базиран формуляр за кандидатстване, който заедно с придружителните документи се подава чрез ИСУН.

Условията за кандидатстване, изпълнение и приложенията към тях са публикувани ТУК.