Възможност на бенефициентите по ПРСР 2014-2020 да анексират подписаните договори дава ДФ "Земеделие", съобщиха от ведомството. 

Организации на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за финансиране

От облекчението могат да се възползват кандидати с контракти, по които е извършено окончателно плащане и са в мониторинг. 

Промяната има за цел да помогне на кандидатите по-лесно да преодолеят определени затруднения, възникнали следствие на мерките за ограничаване на пандемията от COVID-19.

„Всеки бенефициент може да подаде индивидуално искане за изменение на договора за финансово подпомагане по ПРСР 2014-2020. В него трябва да бъде посочен периода, през който ползвателят е възпрепятстван да изпълнява критериите за подбор, ангажименти или други задължения, да опише конкретно кои са те, както и за какъв срок няма да може да ги изпълнява, уточняват от Фонда. 

Земеделците ще могат да удължат срока на мониторинг с времето, през което не са могли да изпълняват поетите ангажименти, ако искането им бъде признато.

"В случай че не подаде искане за сключване на анекс, при последващи извършвани проверки от страна на ДФЗ и констатиране на неизпълнение на заложените дейности, ползвателят няма да може да се позовава на непреодолима сила и извънредни обстоятелства, свързани с пандемията от COVID-19", заявяват от Разплащателната агенция.

В прессъобщението се казва още, че чрез удължаване на мониторинговия период на проектите по ПРСР 2014-2020 се прилага гъвкав подход, който има за цел да облекчи кандидатите при изпълнение на поетите от тях ангажименти.