Областните дирекции по земеделие (ОДЗ) публикуваха актуална информация относно споразуменията за ползване на земеделски земи и сроковете за стопанската 2020-2021 г. съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

ДФЗ: Отворени приеми през месец юли

До 31 юли

Всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите. Ползвателите на земеделски земи могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ.

До 1 август

Общинската служба по земеделие изготвя предварителен регистър на имотите и го обявява в кметството, в сградата на общинската служба по земеделие и на интернет страницата на ОДЗ. Обявата се публикува и на интернет страницата на общината.

До 5 август

Директорът на ОДЗ издава заповед за определяне състава на комисията, ръководеща сключването на споразумение за ползване. Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на областна дирекция.

До 10 август

Общинската служба по земеделие предоставя на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на хартиен и/или на магнитен носител списък и картен материал за имотите по чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ с данни за техните собственици и дължимото рентно плащане.

До 15 август

По инициатива на Общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица могат да се правят промени в предварителните регистри при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности.

До 15 август

Общинската служба по земеделие предоставя предварителния регистър и картата на границите на масивите заедно с декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 на председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, включително в цифров вид.

До 20 август

Комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ определя територията, в която се създават масивите за ползване по реда на §2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ; определя границите на масивите за ползване върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната карта); изготвя карта на масивите за ползване и регистър, който съдържа данни за имотите, заявени за участие в споразумението и за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

До 25 август

Се оповестява изготвеният проект на картата на масивите за ползване и на регистъра към нея въз основа на споразумението – по реда на чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ.

До 30 август

По инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или на заинтересованите лица могат да се правят промени в проектите на регистрите и картата на масивите за ползване, представляващи неразделна част от споразумението. В същия срок се сключва и актуализира споразумението за следващата стопанска година по смисъла на § 2 т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието.

До 15 септември

Когато между ползвателите не се постигне споразумение при условията на чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ, както и за земите, които споразумението не обхваща, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви.

До 20 септември

Се оповестява изготвеният проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на разпределението по реда на чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ.

До 25 септември

По инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или на заинтересованите лица могат да се правят промени в проектите на регистрите и картата на масивите за ползване, представляващи неразделна част от разпределението.

До 1 октомври

Директорът на ОДЗ издава заповед въз основа на доклада на комисията по чл.72в от ППЗСПЗЗ с която одобрява: споразумението по чл. 72в, ал. 2, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите съобразно споразумението; масивите за ползване по чл. 72а, ал. 1, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите; служебно разпределените масиви за ползване в случаите по чл. 72в, ал. 3.

До 10 октомври

Заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ се обявява в кметството и в сградата на ОСЗ и се публикува на интернет страницата на Общината и на ОДЗ заедно с окончателните регистър и карта на ползването.

В срок до 3 месеца от публикуване на заповедта на директора на ОДЗ по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ

Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ са определени земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на ОДЗ сума в размер на средно годишното рентно плащане за съответното землище в срок до три месеца от публикуването на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ.