От 14 юли всеки бенефициент, сключил договор с ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) по мерките от Националната програма по пчеларство за 2020 – 2022 г., може да отчете разходите си и да подаде заявление за плащане. 

Какви са правилата за износ на пчелен мед?

Крайният срок за извършаване на тези дейности бе удължен до 31 август за финансовата 2020 г. 

Отчитането на дейностите, насочени към сдружения, групи и организации на производители на пчелен мед, ще се извършва в централно управление на ДФЗ на ул. Гусла 3. По всички останали мерки заявки за плащане се подават в областните земеделски дирекции. 

ДФЗ: За всяка от посочените в договора дейности от мерките на Пчеларската програма може да бъде подадено отделно заявление за плащане.

Важно изискване е кандидатът да има валидна регистрация като земеделски стопанин в регистъра на земеделските стопани на МЗХГ, да е подал актуална информация за пчелините и броя на пчелните семейства в регистъра на пчелините, воден от БАБХ, да няма задължения към държавния бюджет и да не е осъждан. 

Образци на заявленията за плащане и информация за особеностите по окомплектоване на документите могат да бъдат намерени ТУК.