Заради влошената епизоотична обстановка и засилените мерки за биосигурност Министерството на земеделието планира още една напълно нова мярка в рамките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 

Подмярка 5.2: 100% финансиране за репопулация на стопанствата

След подмярка 5.1, чийто прием изтече на 10 юли, идва ред и на подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.

Проектът на насоки за кандидатстване по процедурата са вече готови. По мярката стопани ще могат да възстановят производствения си потенциал, нарушен от остро заразни заболявания по свинете, дребните преживни животни (овце и кози) и птиците.

За подпомагане могат да кандидатстват фермери, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. преди 1 януари 2018 г. Минималният икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО), трябва да бъде не по-малко от 8 000 евро.

Животновъдите следва да са регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност преди 1 януари 2018 г.

Друго условие за допустимост е собственици/ползватели на животновъдни обекти да са засегнати от силно заразна болест и това да е довело до унищожаване на животни, с което е установено най-малко 30% намаляване на цялото производство.

Финансовата помощ по подмярка 5.2 е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 1 955 800 лева. 

Приоритет по мярката се дава за:
  • Проектни предложения на кандидати, при които в резултат на силно заразна болест е установено намаляване на СПО на цялото стопанство към момента на възникване на събитието;
  • Проектни предложения, при които има максимално въздействие на инвестицията върху възстановяването на земеделския потенциал.

Проектът на насоки е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на земеделието и в ИСУН 2020 до 3 август.