Какви външни услуги е ползвало Министерството на земеделието и храните (МЗХ), както и подчинените на него ведомства, в периода 1 януари – 31 октомври 2023 г., става ясно от подробна справка, предоставена на сайта на Народното събрание.

Питаме ви: Какви ренти се изплащат тази година?

Общият брой договори за посочения период е 345. Агроминистерството е сключило 61 от тях, които са за еднократни или периодични външни експертни услуги. Забелязва се многообразие в предмета на дейност на консултантската и експертна помощ: по мерки от ПРСР (мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ и др.), по Стратегическия план, НПВУ, по проекти, свързани с малките рибарски стопанства, правно, техническо, IT и друг вид специализирано съдействие.

Еднократно е ползван експерт с инициали Ж. К., който събира и анализира информация за осреднените общопроизводствени разходи и приходи (променливи и постоянни) за отглеждане на животни  от вида  „говеда“, „биволи“, „овце“ и „кози“ за целите на подготовката на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.“

Лицето С. А.–З. е наето по договор: „Верифициране на допълнената методология по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ и потвърждаване на адекватността и точността (верифициране) на нивата на подпомаганите дейности по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. периодично е подпомаган от Д. М. при подготовката на Годишен доклад за напредъка на ПРСР 2014-2020 г. за 2022 г.

Със задачата „Актуализиране на събраната и анализирана информация за осреднените общопроизводствени разходи и приходи за отглеждане на  животни от вида „говеда“, „биволи“, „овце“ и „кози“, т.ч. и на картите за отглеждане на животни от вида ЕРД и ДРД съобразно правилата на биологичното производство, за целите на прилагането на Стратегическия план периодично е ангажирано същото лице Ж. К.

Доц. д-р И. Ж. повече от веднъж помага за актуализиране и доработване на технологично-финансовите карти в сектора на растениевъдството за целите на прилагането на Стратегическия план.

С.Б. също оказва периодично експертно съдействие - консултации, свързани със Стратегическия план, НПВУ и други. А С.А. периодично консултира и изготвя становища по въпроси в областта на биологичното производство.

П.А. осъществява консултации и становища, свързани с подготовка и изготвяне на нормативни актове. За „Изготвяне и подаване на отговор на искова молба и осъществяване на процесуално представителство” периодично се грижи АС "Дахлянова, Цолева енд Партнърс". Видни са и ред други ангажирани с юридическа помощ лица.

Областните служби „Земеделие” имат десетки договори през посочения период за еднократни и периодични експертни услуги, като правна помощ, оценителска помощ, определяне на пазарна стойност и др.

Национална служба за съвети в земеделието ползва еднократно и периодично редица експерти с цел обучение на земеделските производители в широк спектър от теми. Сред договорите на ИА „Борба с градушките” с външни лица са такива за: предоставяне на консултации в областта на метеорологията, поддръжка на специализирана техника, наем на паркоместа и др.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ползва периодично А.И. за медийно обслужване, включващо изготвяне и разпространение на информация за предстоящи събития, предприемане мерки и действия от БАБХ, отразяване на пресконференции и официални събития на БАБХ, подпомагане на ръководството и експертите на агенцията по въпроси, касаещи комуникация с печатни и електронни медии.

Агенцията има още десетки договори за правни услуги, поддържане в изправно състояние на работните, сервизните помещения и общите части на сграда на БАБХ, консултации, участия в комисии и прочее

В списъка по брой договори се откроява и „Напоителни системи” ЕАД. „Залбер“ ЕООД периодично се грижи за Комплексно почистване на помещения в Централно управление на „Напоителни системи“ ЕАД.

Можете да видите подробно целия списък тук.