Една от предложените промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи е да се обединят процедурите по отдаване на пасища, мери и ливади (ПМЛ) от Държавния и Общинския поземлени фондове. Депутатите от парламентарна Комисия по земеделие ги обсъждат в сряда. 

Още по темата: Проект: Пасищата, мерите и ливадите ще се разпределят по нов ред

Според Българска асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) обаче така предложеният режим на отдаване по чл. 37и ще бъде неработещ и ще създаде огромни затруднения както за животновъдите, така и за комисиите.

Техните аргументи са, че ще се натрупат прекалено много обстоятелства и критерии, на базата на които да се определят правоимащите лица. Според тях водещите и единствени критерии следва да бъдат два, а именно:

•    участници да са животновъди с регистрирани животни;
•    предимство за участващите в процедурите по отдаване на ПМЛ в землището по местонахождение на животновъдния обект или в съседните нему землища. 

В тази връзка например собствениците на земи не разбират предлаганото предимство за биологично сертифицирани животни и пасища, при условие че самото пасищно отглеждане е само по себе си биологична практика (независимо дали е сертифицирано, или не като такова). 

Те не възприемат като сериозен и аргумента, че трябва да се дава предимство на някой, който е сертифицирал като биологични пасища, които по презумпция не му принадлежат, тъй като не са негова собственост, и е наясно, че ги ползва временно.

Ако все пак подобна промяна в закона бъде приета, от БАСЗЗ смятат, че тя трябва да влезе в сила в по-разумен от предложения срок, например считано от 01.01.2026 г.

По отношение на предложеното изменение на чл. 24а относно отдаването на земите от ДПФ под наем или аренда собствениците на земи предлагат да се запази досегашният ред или следната последователност :

•    До търгове да имат достъп всички земеделски стопани, а не ограничен кръг от тях;
•    Водещ критерии за резултата от търга с тайно наддаване да бъде най-високото наемно/рентно плащане;
•    При равностойни най-високи тръжни предложения в рамките на тайното наддаване да се даде предимство на предложението на стопанина, който се ангажира да осъществява съответната приоритетна дейност;
•    При равностойни най-високи тръжни предложения от стопани с приоритетни дейности в рамките на тайното наддаване, да се проведе търг с явно наддаване между тях.

С цялото становище на БАСЗЗ може да се запознаете тук.