Депутатите от Комисията по земеделие в Парламента ще обсъдят в сряда промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. С предложените изменения се предвижда нов ред за разпределение на пасища мери и ливади от Държавния и общинския поземлен фонд. 

Четете още: Предложение: Държавните земи ще се отдават под наем само чрез търгове

 

Разпределението да се извършва от съвместна комисия, в чийто състав ще влизат кметът на населеното място, кметският наместник или оправомощени от тях длъжности лица, както и представители на Общинската администрация, Общинската служба по земеделие, Областна дирекция за земеделие и Областната дирекция по безопасност на храните, предлагат вносителите, които са от три парламентарни групи. 

Имотите ще се разпределят според броя и вида на регистрираните животни. Предвидено е първо да се разпределят пасища, мери и ливади в землището, в което е регистриран животновъдния обект. 

Министърът на земеделието и храните ще съгласува предложените от директорите на областните дирекции „Земеделие" списъци със свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, които ще се отдават под наем. Списъците на имотите се публикуват на интернет страницата на областната дирекция "Земеделие" и на общината в срок до 1 март.

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между стопаните, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище според броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. 

На животновъдите, които отглеждат говеда за производство на месо и животни от автохтонни породи и/или биологично сертифицирани говеда/биволи за мляко или месо, както и овце или кози се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

Стопаните подават заявление до общинската служба по земеделие по местонахождението на животновъдния обект, в срок до 10 март. Заявлението е по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и важи за следващата календарна година. 
Разпределянето на терените се прави въз основа на официална справка от Българска агенция по безопасност на храните за всички регистрирани в Интегрираната информационна система към 1 февруари на текущата година:

•    животновъдни обекти, регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, в които се отглеждат постоянно или целогодишно пасищни селскостопански животни, с изключение на животновъдни обекти, в които за периода от 15 ноември до 15 март не се отглеждат животни;

•    собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти;

•    пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти.

Тази справка се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и се публикува на интернет страницата на агенцията. Разпределението на пасища, мери и ливади се прави от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със съвместна заповед до 20 март. 

Комисията прави списък, в който се посочват допуснатите до конкурса стопани. Този списък трябва да се обяви до 30 март, а до 20 април трябва да е определена необходимата площ за всеки правоимащ. 

При разпределение на имотите се спазва следната последователност: 
  • собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в съответното землище, отглеждащи биологично сертифицирани животни и имащи биологично сертифицирани площи;
  • собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в съответното землище, ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок; 
  • собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в съответното землище;
  • собственици или ползватели на животновъдни обекти, съседни на имоти от държавния и общинския поземлен фонд, независимо от землището, в което се намират имотите;
  • при недостиг на имоти разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и област.

 

Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 20 май. Той може да се обжалва по отношение на площта на имотите в 14-дневен срок пред районния съд.

Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго. 

Минималният срок на договорите е 5 календарни години.

Пасищата, мерите и ливадите, които остават свободни след разпределението, може да се отдават под наем на търг за една календарна година само на собствениците на пасищни селскостопански животни регистрирани в интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.