Един от най-сериозно засегнатите от пандемията сектори е производството и преработката на розов цвят вследствие на силното свиване на пазара на козметичната и парфюмерийна индустрия в световен мащаб, се отчита в Анализ на влиянието на пандемията от COVID-19 върху аграрния сектор в България, публикуван от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ)

Плодове и зеленчуци: Как са изчислени разходите заради COVID-19?

Анализът стъпва на широко анкетно проучване за икономическите загуби поради нереализирана продукция, допълнителни разходи за провеждани мероприятия по дезинфекция, осигуряване на лични предпазни средства, наемане на още работници заради карантиниране на постоянно заети, допълнителен транспорт на работници, за съхранение и логистика на продукция и т.н. На базата на тези данни МЗХГ оправдава отпуснатите средства за компенсиране на загубите по кризисните мерки.

С над 30% е намалението на приходите от розов цвят спрямо предходната година, констатират анализаторите.

Този спад нарежда сектор „Розопроизводство“, който пръв встъпи в кампания по събиране на реколтата още в началото на пандемията, на второ място по загуби, причинени от COVID-19 кризата, след производството на декоративни растения. Оценката е направена от официални данни за реколтираните площи, средния добив, производството на розов цвят, себестойността и изкупната цена на произведената продукция през настоящата кампания в сравнение с миналогодишните данни. 

Изчислено е, че операторите в сектора са формирали загуби средно в размер на над 275 лв./дка.

Изкупната цена на розовия цвят през сезон 2020 е спаднала с близо 33% на годишна база. Прибраната продукция е с над 1300 тона по-малко, както и реколтираните площи - с над 3000 дка.

Размерът на допълнителните разходи във връзка с COVID-19 в сектора възлиза на около 23 лв./дка, сочат изчисленията

Среднопретегленият размер на щетите в розопроизводството от затруднената реализация и допълнителните разходи за противоепидемични мерки възлиза общо на 457 лв. на 1 зает. Този разход, разпределен на единица площ, в различните класове стопанства нараства средно от 318,5 лв. на декар за 1 зает за стопанствата с над 200 дка до 16,7 лв. за стопанствата до 10 дка“, констатира анализът на Министерството.

Прогнозните данни и оценка на загубите в други сектори -  едър и дребен рогат добитък , лозарството и плодове и зеленчуци, можете да видите в публикациите на Агри.БГ.