Извънредното положение заради първата вълна от коронавируса постави на изпитание работата на фермерите. Отделните сектори бяха засегнати в различна степен и съответно бяха подпомогнати по различен начин. 

Анализ: Малките и средните стопанства понасят по-тежко COVID-19

За да не се чудим как точно Министерството на земеделието е определило кой колко да получи, нека хвърлим поглед върху техния Анализ на влиянието на пандемията от COVID-19 върху аграрния сектор в България. Вече ви представихме оценка на загубите в отглеждането на едър и дребен рогат добитък и лозарството. Продължаваме със сектора на плодовете и зеленчуците.

Зеленчуци на открито 

Броят на стопанствата със зеленчуци на открито, участвали в схемите за подпомагане с директни плащания за 2019 г., е 6 256. Общата им площ е 313 491 дка. Преобладават стопанствата (77%) с размер до 490 дка, като заемат 25% от всички площи със зеленчуци. Фермите над 200 дка (едва 5%) обработват 41,8% от цялата площ, върху която се отглеждат полски зеленчуци. 

Средният брой заети варира от 3 за групата с площ до 15 дка до 17,8 за групата с над 200 дка. Съответно размерът на площите, обслужвани от един зает, се движи средно от 2,9 до 23,5. 

Среднопретегленият размер на допълнителните разходи на един зает при производството на полски зеленчуци е 490 лв. 

И при растениевъдните стопанства, както при тези в животновъдството този разход значително варира, разпределен на единица площ, в зависимост от размера на стопанството. При зеленчуците на открито стойността му се движи от средно 20,8 лв./дка за един зает за стопанствата над 200 дка до 169,9 лв./дка за стопанствата с до 15 дка.

Оранжерийни зеленчуци 

Тук преобладават стопанствата до 5 дка (близо 57%), които обработват 16,7% от площите. Почти половината оранжерийно производство (48,5%) е съсредоточено в стопанства над 20 дка (6,7% от всички стопанства). 

Средният брой заети нараства от 3,9 за най-малките стопанства до 26,4 за групата с над 20 дка, а обработваната от един зает площ се движи от 0,6 дка до 2,2 дка. 

Среднопретегленият размер на допълнителните разходи на един зает при оранжерийните зеленчуци е 590 лв. 

И в това производство разходът, разпределен на обработваната площ, при по-малките стопанства е значително по-висок от съответния при по-големите структури – средно 980,3 лв. за стопанствата до 5 дка и средно 268,7 лв. за стопанствата над 20 дка.

Плодове 

Стопанствата с плодове наброяват 8 534, като в тях се обработват 334 754 дка, сочат данни на ДФЗ за директните плащания за 2019 г. Близо 86% от тях са с размер до 99 дка, а площта им е 37% от общата. 13 стопанства с най-голям дял от всички площи (по 26,2%) са тези, които попадат в двете групи: с 15–49 дка и с над 300 дка. 

В наблюдаваните стопанства средният брой заети варира от двама за групата с площ до 15 дка до 27,5 за групата с над 300 дка. Размерът на площите, обслужвани от един зает, се увеличава с нарастването на стопанството – средно от 4,5 дка/зает за структурите с до 15 дка до 20,7 дка/зает за тези с над 300 дка. 

Среднопретегленият размер на допълнителните разходи на един зает при производството на плодове е 292 лв. 

Разпределен на 1 дка обработвана площ, този разход бележи ръст от 14,1 лв. за стопанствата над 300 дка до 64,3 лв. за стопанствата до 15 дка.