С идването на пролетта времето постепенно се затопля и работата на полето става все повече. Същевременно този период от годината е много по-динамичен от метеорологична гледна точка и често създава проблеми на фермерите. 

Нови възможности за следене на валежите в реално време

За да могат те да оптимизират дейностите в стопанство, е нужно да следят няколко основни параметри през следващите месеци.

Влага и валежи

Със стартирането на пролетната вегетация, при есенните култури е препоръчително да направите одит на натрупаните валежи през зимния период, както и какво е тяхното количество спрямо референтните стойности и средногодишните такива за изминалите 5 години. 

Същото се отнася и при планирането на сеитбата на пролетните култури, които се сеят в условия на добра влагозапасеност.

Как историческите данни за времето помагат на фермерите?

Следене на акумулираните валежи на дневна база е друг важен момент, който не бива да се подценява. Освен за доброто развитие на културите те влияят и върху условията за появата на болести и неприятели по растенията. 

Разбира се, валежите имат и директна връзка с логистиката и планирането на полските дейности – торене, сеитба, пръскане. Там се изисква както дългосрочен мониторинг на показателя, така и краткосрочно наблюдение за очакваните му стойности през следващите от 3 до 6 часа.

Температури

През пролетта температурите са важен показател главно в две насоки. На първо място, това е стартирането на пролетната вегетация, която започва след трайно покачване на градусите над биологичния минум. Наблюдението на този показател е важно, защото той е пряко свързан с последващата поява на болести и неприятели по посевите. 

На второ място, температурите влияят пряко върху постигането на оптимални условия за поникването на пролетните култури. В динамични години като настоящата, в които се редуват периоди на застудяване и затопляне, това често може да създаде допълнителни усложнения.

ВИЖТЕ ВОДЕЩИТЕ НОВИНИ

Най-лесният начин да се следи влиянието на температурите е като се наблюдават дневните стойности на ефективните температури. Акцентът пада върху тяхното натрупване и определяне на начало на пролетната вегетация, оптимални условия за сеитба на есенниците и поява на болести и неприятели.

На последно място, не бива да забравяме, че в настоящата усложнена ситуация и затруднена логистика в селското стопанство, прецизното наблюдение и работа с метеорологична информация може да спести много време, нерви и финасов ресурс на фермерите.
 

Материалът е изготвен със съдействието на Агро Климат. 

Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.