Селското стопанство е изключително зависимо от метеорологичните условия, затова прецизното и навременно прогнозиране е ключово за фермерите. През годините технологиите се развиват и помагат на земеделците да оптимизират своята дейност. Метеорологията също се променя. Как обаче това помага на фермерите?

Как историческите данни за времето помагат на фермерите?

Прецизност на прогнозите

С развитието на метеорологичните модели тяхната прецизност се увеличи в пъти. С интеграцията на големи обеми от исторически данни и информация в реално време, фермерите могат да получават все по-точна метеорологична прогноза. 

По-голямата изчислителна мощност пък дава възможност за по-голяма локализация на данните. Това, от своя страна, позволява на земеделските стопани да виждат и използват в практиката и най-малките различия в отделните блокове на своето стопанство.

Повече показатели

Ако преди 5 години земеделските стопани можеха да разчитат само на стандартен набор от параметри, като очаквани валежи, температура и информация за вятъра, то днес те имат достъп до много повече. 

Развитието на метеорологичните модели доведо до прогнозиране на редица почвени показатели – температура на повърхността на почвата и в дълбочина до 10 см, осреднена влажност на почвата, влажност на листата, евапотранспирация и др. Появиха се и модели, които анализират различни комбинации от изброените показатели и съветват фермерите дали условията на полето са подходящи за сеитба, пръскане, жътва и дори торене.

Исторически симулации

Преди меторологията моделираше единствено прогноза, но днес вече са налични модели и за исторически данни. Само за секунди фермерите могат да видят 30-годишна история за всеки декар, който обработват, което е все по-важно с непрекъснатите климатични промени. 

Ако се чудите каква точно е ролята на климата за разликите в добивите ви за различни календари години, бързо и лесно може да сравните валежите и температурите за последните стопански години. Някои стопани дори използват макроанализ, който да ги насочи към въвеждане на нови култури, които оптимално да отговарят на микроклиматичните условия.

Материалът е изготвен със съдействието на Агро Климат

Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.