Докато все още се очаква да бъдат отворени някои от планираните приеми през 2022 г. по ПРСР 2014-2020, Министерството на земеделието публикува Годишен доклад за изпълнението на Програмата.

Анализ: Най-бързо се сменят шефовете на ДФЗ и Агенцията по горите

Според разчетите на ведомството към 31 декември 2021 г. от общия бюджет на Програмата, възлизащ на 3,8 млрд. евро, са разплатени 51,3%, или 1 948 263 986 евро публични средства (средства от ЕЗФРСР и националния бюджет). Договорените суми към същия период са 2 409 246 896 евро публични средства.

1 532 547 590 евро от тях са само по предимно инвестиционните мерки и Техническа помощ. Общо оторизираните средства по мeрките с плащане на площ (включително плащанията по М21) са в размер на 876 739 144  евро публични средства. За календарната 2021 г. са разплатени 367 133 500 евро публични средства (298 661 568 евро от които са от ЕЗФРСР).

През миналата година са реализирани приеми по следните мерки и подмерки: 
  • подмерки 2.2, 7.3, 5.1 с два приема, 4.1, COVID 1, 4.2, 6.1 и 6.3.
  • мерки 10, 11, 12, 13, 14.
Броячът на Държавен фонд „Земеделие”, от своя страна, показва, че от началото на годината до настоящия момент по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени 192 847 191 лв.

Спрямо представената през юли 2022 г. Индикативна годишна работна програма някои от оставащите приеми обаче са напът да се забавят.

През октомври се очаква прием по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“, документите по който ще се приемат до определена дата през ноември. Одобрените бенефициети могат да получат до левовата равностойност на 25 000 евро субсидия.

По подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ следва да бъде обявена процедура през настоящия месец, а крайният срок за кандидатстване да е през октомври. Все още няма публикувани насоки за кандидатстване по нея.

Според индикативния график септември – октомври е времевият диапозон за кандидатстване по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“.

Вече стана ясно, че за да се избегнат евентуални забавяния и загуба на средства по ПРСР, в Държавен фонд „Земеделие” предстои да бъдат назначени допълнителни служители.