Kражбата на пчелни кошери ще се включи в обхвата на определението за форсмажорни обстоятелства. Това предвижда Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г., публикувана на интернет страницата на Земеделското министерство. 
 
С промяна в Наредбата се предлага и облекчаване на процеса по изпълнение на Програмата и намаляване на административната тежест за финансовата 2016 година, като се премине към безхартиена обработка на заявленията за подпомагане, което налага промяна в образеца на заявлението /Приложение № 5а от наредбата/. Предложените промени в наредбата са свързани с намаляване на броя на изискуемите при кандидатстване документи, като декларираните обстоятелства ще могат да се проверяват по служебен път.
 
С промени в Наредбата се прецизира и текста, касаещ допустимостта на бенефициенти, получили финансиране за закупуване на нови кошери и отводки в предходни години.
 
 
 
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!