В Европейския съюз (ЕС) влезе в сила нов регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Той ще се прилага от 01 януари 2021 г., като с него се установяват принципите и правилата за биологичното производство, свързаното с него сертифициране и използването на обозначения, отнасящи се за биологичното производство при етикетиране и реклама, както и правилата за контрол.
 
 
 
Етикетирането на биологичните продукти е сериозна основа за развитието на биосектора. Все повече европейски потребители, включително и български, търсят означенията за биологичен произход върху етикетите на различни продукти на пазара. Според изследванията, пазарът на биологични продукти нараства с много бързи темпове, като само за последните 10 години ръстът е 135 процента. Екологичното производство не се свежда само до производство без пестициди - а до чистотата на продукцията, произхода и съдържанието й.
 
Новият регламент ще хармонизира правилата за производство, ще се гарантира еднаквото им прилагане. Никой няма да може да си избира, така както е днес, между над 60 стандарта за биологично производство, подчертава еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган, цитиран от euranetplus
 
„Действащите правила са приети преди повече от 20 години. Промените в биологичния сектор са много големи през годините и правилата трябва да се променят - и то в един сектор, който има огромен потенциал. В миналото той беше една малка ниша, а днес генерира 27 милиарда евро приходи годишно. Това е повече от 100 процента от размера му само преди няколко години. 
В споразумението се предвиждат условия за ускоряване на развитието на биологичното производство, така че то да продължи уверено по пътя си от малко нишово към мащабно устойчиво производство със собствена биологична марка и биологично лого. Всичко това трябва да бъде придружено от лоялна конкуренция, от равнопоставеност между производителите и защита на потребителите чрез знака на Европейския съюз, който ще гарантира биостандартите на производство", посочи еврокомисарят. 
 
Европейската комисия заложи мерки за контрол върху вноса на биопродукти от трети страни, които държат 30 %-тен пазарен дял, а конкуренцията не е на равноправна основа, особено при пазара на семената и посадъчния материал.
Според регламента се контролират всички  етапи на производството, обработката и разпространението. Тези, които искат да изнасят биологични продукти на европейския пазар, трябва да спазват правилата на ЕС за биологично производство - това означава равнопоставеност на производителите в и извън ЕС, нещо повече, новият регламент предвижда опростяване на условията за земеделските стопани.
 
Дребните фермери сега могат да се обединят за групово сертифициране, което ще намали разходите им  по сертифицирането и ще облекчи достъпа им до схемите за подпомагане на биологичното производство. Ще се открият нови пазари за органично произведени семена и други растителни  материали с голямо генотипно разнообразие. Така ще се засили устойчивостта на културите, на вредители и болести, което е особено важно при неблагоприятни природни  условия. Има и някои нови продукти, които се включват в регламента - като корка, някои масла, което разширява развитието на сектора, увеличава търсенето и дава нови възможности на производителите на биопродукти. 
 
„Биопроизводството определено е бъдещето, но то трябва да бъде съпътствано и със схемите за географските обозначения на произход, защото това е и нашият шанс да се появим на световните пазари", изтъква евродепутатът Иван Яковчич.