Какви трансформации ще премине мярка 11 „Биологично земеделие“, за да се превърне в интервенция „Биологично производство“ в новия програмен период, все още се обсъжда. Министерството на земеделието е готово със своята осма версия, а браншът – със своите забележки и предложения.

Слушайте в AgriПодкаст: В агросектора става напечено

Подпомагането по интервенцията е насочено в три направления: биологично растениевъдство, пчеларство и животновъдство. Самите ангажименти са обособени в две операции: „Плащания за преминаване към биологично земеделие“ и „Плащания за поддържане на биологично земеделие“.

За дейностите от направление „Биологично растениевъдство“ има намаляващи ставки, като изключение се прави за групата на постоянно затревените площи:

•    до 50 ха – 100% от ставката;
•    от 50,01 ха до 65 ха – 50% от ставката;
•    над 65,01 ха – 10%.

Именно това изключване на постоянно затревените площи притеснява някои представители на бранша. В своето становище от Национална био асоциация (НБА) се обявяват твърдо против. Според тях това е дискриминационно спрямо останалите земеделски стопани, при които ще се прилага схемата на редукция в плащанията. 

„За всички е ясно, че постоянно затревените площи са вратичката, която „източва“ биологичната мярка и на това веднъж завинаги трябва да се сложи край. Нагледахме се на биологични пасища, мери, ливади, на които по едно време трябваше да пашуват и уж „биологични зайци“, за да се „източва“ мярката. Недоумяваме докога МЗХГ, ще е съучастник в това“, аргументират се от НБА.

Биопроизводители: „Не желаем България да постига 25% биологични площи с уж сертифицирани биологични баири с трева. Ние сме от село, но не пасем трева.“

Друга новост в интервенцията е текстът, който гласи, че след двугодишния/тригодишния ангажимент по направление „Биологично растениевъдство“ за преминаване към биологично земеделие, фермерите ще могат да се подпомагат по екосхема от директните плащания. Но от НБА настояват правилата да бъдат подобни и за биологичните животновъди, за да няма противопоставяне и неравенство между двата сектора.

Още един важен момент е, че размерът на хектарите по направление „Биологично животновъдство“ ще се определя в съотношение 0,5 ЖЕ/1 ха, като подпомагането е за животни от основното стадо, без приплодите, от следните групи приравнени към земеделски култури – постоянно затревени площи, фуражни култури и люцерна.

Не на последно място по важност е едно от специфичните условия, касаещи „Плащания към биологично земеделие“, тоест в периода на преход. То гласи, че земеделски стопани или свързани лица не могат да участват за подпомагане по тази операция, когато площи/животни или пчелни семейства са били подпомагани по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г., както и тези с отнет сертификат и стартирал нов период на преход.

От Асоциацията изразяват сериозни резерви, въпреки че са запознати с каква идея се прави. Според тях обаче не само няма да се постигне резултатът, който се цели, а вредите биха били повече от ползите.

„За да се реши този проблем, е необходимо просто да се изравни компенсаторното плащане за периода в преход и периода извън преход, за да се стимулира бенефициентите да сертифицират площите си коректно. Нещо повече, при сертифицирани биологични площи, животни или пчелни семейства те ще имат възможност да реализират продукцията си на по-висока цена и няма да целят да са постоянно в т.н. период на преход заради по-високото компенсаторно плащане“, смятат от НБА.