За първи път „Напоителни системи“ ЕАД става бенефициент по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., след като бяха подписани 24 договора за напояване с изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева. 

Още по темата: Кирил Вътев: Работим, за да облекчим достъпа до поливна вода

Общата стойност на одобрените проекти по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ е над 112,3 млн. лв. Финансовата помощ е 100%, като 75% са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 25% - от националния бюджет.

Проектите ще се изпълняват на територия, обхваната от 14 от клоновете на „Напоителни системи“ ЕАД: Долен Дунав, Тополница, Шумен, Видин, Горна Тунджа, Мизия, София, Среден Дунав, Средна Тунджа, Бургас, Марица, Струма-Места, Хасково и Черно море.

Проектите трябва да бъдат завършени през втората половина на 2025 г. Изпълнението на дейностите е фокусирано основно върху възстановяването на съществуващата линейна инфраструктура и съоръженията към нея. 

„Реализирането на проектните предложения дава възможност за увеличаване на поливните площи с минимум 200 000 дка“, каза Снежина Динева. Тя допълни, че се предвижда и постигане на потенциална икономия на вода минимум с 50%.

В новия програмен период 2023-2027 г. се включват интервенции, които да продължат да подпомагат модернизацията и инвестициите за напояване както за земеделските производители, така и за съоръженията на „Напоителни системи“.

Поради необходимостта от актуализиране на баланса на поливните площи в България, Министерството на земеделието инициира ново преброяване. То ще стартира в началото на следващата година и може да продължи година или две. Предвидени са 5 млн. лв. Данните ще се нанесат в кадастъра, основните съоръжения и канали, и ще залегнат в действаща стратегия за напояване.