Най-накрая има раздвижване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Държавен фонд „Земеделие“ публикува списък с недопуснати проектни предложения до техническа и финансова оценка по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007. Нейният краен срок за кандидатстване беше 30 септември 2019 г.

Нова финансова инжекция за проекти по ПРСР

По другата процедура – №BG06RDNP001-6.008, са публикувани само насоки, въпроси и отговори. По нея приемът на документи приключи на 15 май 2020 г.

1 635 проекта преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка. 261 са проектите, които не преминават на последващ етап, а 23 проекта са оттеглени от кандидатите.

Предстои ДФЗ да изпрати уведомителни писма на фермерите, чиито проектни предложения са отхвърлени. В едноседмичен срок след получаването им кандидатите могат да възразят.

Едва след като приключи процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена ТФО. Ако на този етап се установят обстоятелства, които изискват допълнителна пояснителна информация, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН.

Следва издаване на оценителен доклад, а на кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране, ще бъдат изпратени уведомителни писма, с които ще бъдат поканени да представят в 30-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент.

Вече след представяне на документите кандидатите ще бъдат поканени за подписване на административни договори по подмярка 6.3. 

Поглед назад във времето показва, че общият бюджет по приема от 2019 г. е 22 млн. евро. Постъпилите през ИСУН проекти бяха 2459, а заявената помощ – 36,885 млн. евро. След предварителното класиране 1919 проекта преминаха на етап Оценка на административно съответствие и допустимост. Те бяха класирани с не по-малко от 26,82 точки, а финансовата им стойност от 28,785 млн. евро покриваше 131% от бюджета по процедурата.