На 30 септември приключи приемът на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020. От 19 април, когато беше дадено началото, изминаха няколко месеца на трескаво събиране на документи, а сега предстоят още няколко месеца на чакане с надежда за одобрение. Каква е конкуренцията, става ясно от справка в ИСУН.

Червеният пипер е кът, а цената му расте

По приема са подадени общо 1991 проектните предложения, но 123 от тях се дублират. Така на оценка подлежат 1 868 броя със заявена стойност на субсидията 734 722 906,50 лв. Бюджетът на подмярката е обаче 431 997 104 лв. С една дума, производителите кандидатстват за двойно по-голяма помощ и парите няма да стигнат.

Нека направим едно уточнение, че става дума за процедура BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1. Отделно в началото на юли беше отворен Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по същата подмярка 4.1 (процедура BG06RDNP001-4.008), който също приключи в последния ден на септември. При него бюджетът е 63 млн. лв.

Какво следва оттук нататък? Оценителна комисия, назначена с акт на изпълнителния директор на ДФЗ, прави оценка и класиране на постъпилите проектни предложения. Етапите са два:

•    Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);
•    Техническа и финансова оценка (ТФО).

За да сте в час, редовно си проверявайте имейла, с който сте се регистрирали в ИСУН. Там ще тече цялата кореспонденция и уведомления за оценката на вашия проект. Важна е датата на изпращането им чрез ИСУН, тъй като от нея започват да текат сроковете, в рамките на които трябва да реагирате. 

Ако сте заложили строително-монтажни работи, служители на ДФЗ задължително идват на място в срок до 1 месец от приключване на приема. Финансовата помощ се дава под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.