12 млади земеделски стопани от област Добрич ще получат безвъзмездно по 48 895 лв. за инвестиции в стопанствата си. Общата подкрепа възлиза на 586 740 лв. и е осигурена от ПРСР за периода 2014-2020 г.. Подпомагането е отпуснато по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, съобщиха от ОИЦ – Добрич. 

Четете още: Малък фермер с голямо сърце: Липсата на работна ръка и ниските цени може да ме откажат

Одобрените млади производители ще развиват фермите си предимно в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Пчеларство“ на територията на 7 добруджански общини - Добричка, Балчик, Каварна, Шабла, Крушари, Тервел и град Добрич.

Земеделските стопани ще вложат безвъзмездните средства в увеличаване на обработваемите площи, в нови насаждения и в модернизация на стопанствата си. Всички ще преминат обучения за придобиване на професионални умения и компетентности в областта на земеделието, както и по опазване компонентите на околната среда.

Първият транш от подпомагането в размер на 24 447,50 лв. вече е изплатен.  

Екипът на Областния информационен център в Добрич напомня на одобрените кандидати, че до изтичане на пет години от сключване на административния договор за финансиране трябва да поддържат на видно място плакат или табела, съдържащи информация за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР.

Освен това те трябва да включат на професионалната си електронна страница кратко описание на подпомаганата дейност. Всички задължителни мерки за публичност са описани в Условията за изпълнение към пакета с документи, публикуван на уеб страниците на ИСУН 2020 и Държавен фонд „Земеделие“.