На какво основание и поради каква причина е направена промяна на референтните цени по текущия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР, гласи депутатско питане към служебния земеделски министър Христо Бозуков. Отговорът се позовава на изискванията за актуализацията им, съответстваща на пазарната ситуация у нас.

 85 млн. лв. допълнително за земеделие

Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ) е отговорният орган за прилагането на мерките по ПРСР, който следи да не се допусне финансирането на разходи над пазарната им стойност. Ведомството поддържа Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи. Тази база данни трябва да се обновява всяка календарна година до 31 март, а в годината на прием на заявления за подпомагане по съответна мярка – в месеца, предхождащ старта на приема, и в случай че са изминали повече от 4 месеца от последното обновяване на базата, припомнят от земеделското министерство. 

При определянето на референтните цени се взема предвид информация за цени, активи, дейности и услуги от поне трима производители, доставчици и изпълнители, чрез ползване на статистически данни и усреднени цени и други способи. Такава актуализация е извършена както преди приема по подмярка 4.1, така и преди 4.2, се казва в отговора на министъра.

Христо Бозуков: След детайлен преглед на извършената актуализация на референтните цени се установи, че те не отговарят в пълна степен на условията, заложени в чл. 41 от Постановление 189, тъй като реално не са използвани поне три източника на информация при наличие на такива в страната.

Приемите на двете подмерки 4.1 и 4.2 се застъпват. Активните дейности и услугите по тях, за които се определят референтни цени, съвпадат, се уточнява в отговора.

"Доколкото двата приема текат едновременно, то офертите за доставки и услуги, приложени към проектните предложения, ще бъдат издадени и валидни към един и същи период. Срокът за изпълнение на дейностите ще бъде един и същ, а оценката на самите проектни предложения от страна на комисиите ще бъде извършвана по едно и също време”, обясняват още от ресорното министерство.

Нелогично и необосновано е ДФЗ да прилага различни като стойност референтни цени за едни и същи активи, дейности и услуги, макар и по различни подмерки, категоричен е в отговора си земеделският министър.