Производителите на плодове и зеленчуци вече се чудят какво се случва с обвързаното им подпомагане. По индикативен график Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) трябваше да започне плащанията по 7-те отделени схеми в периода между 20 и 28 февруари. Имаше важно условие обаче – до 15 февруари да бъде утвърден окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2020.

ДФЗ преведе над 24,6 млн. лв. по мярка 10

Към момента липсва заповед на земеделския министър, с която да бъде одобрен този окончателен слой. Ако следваме логиката на предишната нейна заповед от 15 декември 2020 г., слоят трябваше вече да е наличен. В документа е посочено:

В срок не по-късно от 24.02.2021 г. дирекция „Идентификация на земеделските парцели” да предостави на Разплащателната агенция финални специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020, допълнително актуализирани на база подадените и разгледани възражения, както и на база други данни като резултати от проверки на място, извършени от страна на Техническия инспекторат към ДФЗ, доклади от ОДЗ за некоректни данни в СИЗП и др.

За сравнение миналата година заповедта за одобряване на площите, допустими за подпомагане, беше издадена на 28 февруари, а на 17 март бяха изплатени над 73 млн. лв. на овощари и зеленчукопроизводители за Кампания 2019.

Идеята за сегашната Кампания 2020 беше доказването на реализация да се изтегли с един месец, за да може и парите да дойдат по-рано. Този един месец преднина вече се топи …