Месец февруари може и да е по-кратък, но е изпълнен с дълго чакани от фермерите плащания. От една страна са животновъдите, които вече могат да подават заявления по de minimis за изхранване на животните. От друга страна са производителите на плодове и зеленчуци, за които обвързаната подкрепа тази година идва по-рано.

Малко по-подробно: Индикативните плащания от ДФЗ до края на Кампания 2020

Отбележете си важните дати и срокове, а ние имаме ангажимента своевременно да допълваме, когато има още новини от ДФЗ и МЗХГ. 

De minimis за изхранване на животни

От 2 до 15 февруари се отваря прием по de minimis за стопаните, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Бюджетът по схемата е 22 262 000 лв. Крайният срок за изплащане на помощта е 1 март.

Зимни пръскания

От 8 февруари до 5 март земеделските производители заявяват помощ по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Срокът за отчитане на дейностите е до 14 май, а до 30 юни ще бъдат изплатени средствата.

Мярка 10

След 20 февруари ще започнат плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“, сочи индикативният графика на ДФЗ. Бенефициентите може да очакват финансово подпомагане в двете направления „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Традиционни практики за сезонна паша – пасторализъм“.

Обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци

Между 20 и 28 февруари ще бъдат направени преводите по 7-те отделни схеми. Важно е обаче към 15 февруари да бъде утвърден окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане“, уточняват от Фонда. Специално за картофи, лук и чесън плащанията са планирани в периода 10-20 март.

Преходна национална помощ за тютюн

Между 10 и 20 февруари ДФЗ трябва да изплати преходната национална помощ за тютюн за Кампания 2020 г. Финансовият ресурс е в размер до 72 млн. лв. Право на подпомагане имат стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 – 2009 г.

Хуманно отношение за птици и свине

До 8 февруари продължава приемът на заявления за участие по схемите „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците". Изплащането за птици ще започне от 22 февруари.

Подмярка 5.1 за биосигурност

От 2 февруари до 5 май тече прием по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Одобреният финансов ресурс е 23,5 млн. лв.

Кредити за семена и торове

От 21 януари до 12 март зеленчукопроизводителите и овощарите кандидатстват за нисколихвени кредити от ДФЗ за семена и торове. Предоставянето им ще бъде направено до 9 април.  Утвърденият финансов ресурс е 6 млн. лв. за зеленчуци и 6 млн. лв. за трайни насаждения, или общо 12 млн. лв.

Информиране в лозаро-винарския сектор

От 15 до 24 февруари е първият прием по мярка „Информиране в държавите членки“ от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. Предвиденият бюджет за финансовата 2021 г. е малко над 3 млн. лв.

Организации на производители на плодове и зеленчуци

До 15 февруари организациите на производители на плодове и зеленчуци, сключили договори за финансово подпомагане и изпълняващи одобрени оперативни програми, могат да подадат заявки за окончателно плащане в Областните дирекции на ДФЗ.

Корекции за газьола

От 22 до 26 февруари земеделските стопани ще могат да коригират технически грешки в описите на фактури от заявления, подадени по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” за кампания 2020. 

Инвестиции във винарни

До 19 февруари се приемат заявления по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Общият бюджет по мярката за целия период е над 34,4 млн. лв. Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на програмата за един кандидат е 2 000 000 евро.

Закупуване на частни гори

От 4 февруари до 7 май тече кампания за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица. Държавните предприятия разполагат с до 2 млн. лв., а собствениците могат да подават заявления както на място в съответното държавно предприятие и държавно горско/ловно стопанство, така и чрез пощата или куриер.

Отсрочване на кредити

До 26 февруари животновъди могат да заявят разсрочване на кредитите си от ДФЗ, отпуснати в периода 2008 – 2012 г. От тази възможност могат да се възползват само кредитополучатели, които са подали заявление по схема за държавна помощ за осигуряване на ликвидност. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 2%, а общият бюджет е 56,6 млн. лв.