От 1 декември земеделските производители, кандидатствали за Кампания 2020 по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци оранжерийно производство, могат да подават декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция, съобщиха от ДФЗ.

ДФЗ пусна още пари по COVID 1

Подаване на декларацията и електронния опис по схеми СП основна група, СП сливи и десертно грозде, СЗ–ДККП, СЗ пипер, СЗ-МЗДП и СЗо се извършва от 1 до 31 декември 2020 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) в областните дирекции по земеделие.

Подаване на декларацията и електронния опис по СЗ-КЛЧ се извършва в периода от 1 до 31 януари 2021 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) в областните дирекции на ДФЗ.

Утвърдените образци на електронен опис на документите, доказващи реализацията на произведената продукция, са достъпни ТУК

При попълване на приложения файл не се обединяват редове, не се добавят работни страници и не се променя формата на зададената таблица. Попълненият опис по образец се подава на електронен и на хартиен носител, придружен от копия на описаните документи. 

Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които не са предоставили декларация и опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация в периода по чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.

Заради епидемичната обстановка ДФЗ дава възможност на фермерите да изпратят опис по образец по електронен път чрез изпращане на имейл до съответната ОДЗ по постоянен адрес на кандидата (за физически лица) и адрес на управление на кандидата (за ЕТ и юридическите лица) не по късно от 23 декември 2020 г. 

Контактите на областните дирекции са публикувани ТУК.

Всеки имейл трябва да съдържа попълнен електронен опис на предоставяните документи, изтеглен от сайта на ДФЗ, и фотокопия на документите или сканирани копия в различни формати на файловете (за предпочитане PDF). 

След получаване на електронния опис и импортирането му в ИСАК, служител от съответната ОПСМП ще се свърже с кандидата да се яви в съответната областна дирекция. Там той ще завери с подпис въведените данни и приложените документи и ще подпише декларацията по чл. 32, ал. 1 на Наредба 3 от 17.02.2015 г., което се явява последен етап от процедурата по прием.

Големината на прикачените файлове заедно с описания електронен опис не трябва да надхвърля 12 МВ. В случай че файловете са по-големи от 12 МВ, то е необходимо кандидатът да ги изпрати с повече от един имейл. 

Допустимите документи по схемите СП – основна, СП – други, СЗ – ДККП, СЗ – П, СЗ – МЗДП и СЗо са: фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, складова разписка, договор за покупко-продажба, приемо-предавателен протокол или кантарна бележка, от които трябва да са видни видът, количеството и цената на произведената и реализирана култура, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон; документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, кандидатите с обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 26 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход, в частта „Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци“ – Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция. 

Документите, доказващи произведената и реализирана продукция, следва да са издадени в периода от 1 февруари до 31 декември 2020 г. за кампания 2020.

Имейли, изпратени на грешна ОДЗ, както и изпратени документи, касаещи схемата СЗ – КЛЧ (картофи, лук и чесън) в периода от 1 до 31 декември 2020 г., няма да бъдат обработвани. Не се приемат и имейли, изпратени след 17:30 часа на 23 декември 2020 г.

Кандидатите по схемата СЗ – КЛЧ (картофи, лук и чесън) ще могат да изпращат електронен опис по имейл в срок от 4 до 27 януари 2021г. Документите, доказващи произведената и реализирана продукция, следва да са издадени в периода от 1 февруари до 31 януари 2021 г. за Кампания 2020.