От 1 август 2009 година стартира процедура за прехвърляне на индивидуални млечни квоти по смисъла на чл. 24 от Наредба №23 от 13.12.2007 г. (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.), или покупко-продажба на индивидуална млечна квота без стопанство или квотна борса, съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Главната цел е да осигури на производители, разширяващи своята дейност на пазара на краве мляко, допълнителна квота, като в същото време се освобождават производители, които не реализират и не предлагат мляко и млечни продукти през изминалия квотен период. Ролята на Разплащателната агенция е междинно звено, което осигурява натрупването на информация за желаещите да закупят индивидуална квота и съответно тези, които продават. Тя осигурява и уреждането на плащането между двете страни. Министърът на земеделието и храните утвърди фиксирана цена от 0.10 лв. за килограм краве мляко с масленост 3,8% за доставки и фиксирана цена от 0,10 лв. за килограм краве мляко за директни продажби за квотната 2009/2010 година. Процесът за закупуване започва с подаване на заявление от страна на желаещите да закупят квота в периода 1 - 30 август, в съответната Областна Разплощателна агенция (ОРА) според постоянната адресна регистрация на физически лица и по адрес на търговска регистрация на юридически лица. След приключване на срока за подаване на заявления за закупуване, всички количества ще се обявяват на уеб сайта на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция. Желаещите да продадат индивидуалните си млечни квоти могат да подават заявления за продажба на индивидуална квота от 1 септември до 15 ноември 2009 г. за квотната 2009/2010 година, в ОРА според постоянната адресна регистрация на физически лица и по адрес на търговска регистрация на юридически лица. След приключване на срока за подаване на заявления за продажба ще се установи състоянието на заявените количества за закупуване и тези за продажба. В случай, че количествата за закупуване надвишават количествата за продажба с предимство ще се ползват производители, отговарящи на критериите на Регламент 853/2004, останалото количество ще се разпредели пропорционално на останалите производители.