Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си: 
1. 50 и повече овце-майки, или 
2. 50 и повече кози-майки, или 
3. 50 и повече овце-майки и кози-майки, от които поне едно животно е под селекционен контрол. 
[news]
Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 
 
За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания: 
1. да са идентифицирани с две идентични индивидуални ушни марки, в т.ч. животните, родени след 31.12.2009 г. да са идентифицирани с ушни марки, както следва: с обикновена ушна марка на едното ухо и с електронна ушна марка на другото ухо, с еднакъв идентификационен номер; 
2. да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ; 
3. да са вписани в регистъра на стопанството. 
 
За да се получи подпомагане по схемата, трябва да са спазени и следните условия, които удостоверяват, че животните са под селекционен контрол: 
1. заявените за подпомагане животни да бъдат вписани в Родословната книга в съответствие с изискванията на Закона за животновъдството и тази информация да е отразена в Информационната система на БАБХ; 
2. заявените за подпомагане животни да бъдат вписани в регистрите по чл.18 ал. 6 от Закона за животновъдство и тази информация да е отразена в Информационната система на БАБХ. 
Информацията за животните под селекционен контрол се подава от съответните развъдни асоциации и се отразява в Интегрираната информационна система на БАБХ от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ). 
 
Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. За Кампания 2015 г. периодът на задържане на животните е от 10 юни (включително) до 28 август (включително) 2015 г. 

Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема към момента на замяната, при условие че извършат замяната на овцете-майки или козите-майки в срок до 10 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършената замяна. 
 
 
Земеделските стопани, които отглеждат 50 и повече овце-майки и/или кози-майки, могат да кандидатстват едновременно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол и за Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки. 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!