Има и готови образци от министерството на План за торене и План за управление на хранителните вещества.
Това каза наскоро директорът на Дирекция “Директни плащания” в Министерството на земеделието и храните Аделина Стоянова. 

Това е във връзка с прилагането на Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал. В нея се прилагат две практики, които могат да се прилагат поотделно – зелено торене с междинни култури и прилагане на външни органични подобрители.  

При втората - прилагане на външни органични подобрители, са разписани още възможности - освен подобрители на почвата се добавиха и органичните торове, микробиалните торове и растителните биостимуланти. 

Питаме ви: Планирате ли да прилагате някоя от Екосхемите?

След публикуването на разясненията от Стоянова, редица стопани ни попитаха, къде могат да се намерят въпросните образци за План за торене и План за хранителни вещеста. 

Ние също ги потърсихме, но не ги открихме публикувани и по тази причина се обърнахме към Министерството на земеделието. 

Оттам ни отговориха следното: 

“В проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции, за който приключи общественото обсъждане и предстои публикуването в Държавен вестник, е предвидено Планът за управление на хранителните вещества да се изготвя „по образец, одобрен от изпълнителния директор на ДФЗ в срок до 10 дни от влизане в сила на наредбата, който се публикува на интернет страницата на ДФЗ“. С това изменение на наредбата е осигуреното правното основание за изготвянето на образеца и прилагането му за целите на интервенцията.”

Това означава, че: 

1. Образците не са налични в момента;
2. От министерството очакват обнародването в Държавен вестник на Наредбата;
3. В рамките на 10 дни от обнародването трябва да се получи одобрение от страна на изпълнителния директор на Фонда;
4. Едва тогава образците ще са публикувани и достъпни.

Броевете на Държавен вестник излизат всеки вторник и петък.

Агри.БГ следи темата.