Министерство на земеделието и храните публикува проект на Наредба за специфичните изисквания за производство, събиране, съхранение, транспортиране на сурово краве мляко, неговата преработка и предлагане на пазара на мляко и млечни продукти, с която се регламентира извършването на официален контрол, както и оценка на фермите за производство на сурово краве мляко. 

 
Проектът на Наредбата обхваща още оценка на лабораториите за изследване на мляко, коригиращите действия при преработка и предлагане на пазара на мляко и млечни продукти, произведени от мляко, което не отговаря на изискванията, проследяване на суровото краве мляко, идентификационна маркировка и честота на инспекциите на база анализ на риска върху бизнес операторите на храни по цялата хранителна верига на млечния сектор. 
 
От Наредбата отпада съществуващото категоризиране на фермите за производство на сурово краве мляко, както и на млекопреработвателните предприятия, тъй като в момента групирането се извършва на база преходния период. Изменят се изискванията за пробовземане, контрол (лабораторен, официален и самоконтрол) и др. във връзка с констатациите и коментарите на ЕК след проведения одит. 
 
Целият проект на Наредбата, вижте тук: