В момента не съществува правно основание, което да обвързва получаването на подпомагане по схемите за обвързана подкрепа с регистрацията на животновъдния обект. Това заяви адвокат Пламен Абровски за Агри.БГ.

Казусите по чл. 137 нямат край

В момента Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) няма право да отказва изплащане на подпомагане по линия на Схемите за обвързана подкрепа, счита той. 

“На 28 февруари 2020 г. в Държавен вестник се публикуват измененията в Наредба 3 за условията и реда за прилагане на Схемите за директни плащания. Наредбата се издава еднолично от министъра на земеделието, храните и горите и урежда подпомагането по линия на директните плащания в случая за кампания 2020 г. Там законодателят ясно е записал, че допустими за подпомагане са „земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си“ съответния вид и брой животни”, обясни Абровски.

По думите му това означава, че самата регистрация като земеделски производител е достатъчна. Тъй като подпомагането е на глава животно, в наредбата са посочени изискванията, на които трябва да отговарят животните, които ще се подпомагат. Най-общо те са идентификация с ушна марка, вписване в регистъра на самия животновъден обект, вписване в информационната система на БАБХ и вписване в регистъра по чл. 18, ал. 6, т. 2 от Закона за животновъдството. 

Облекчава се регистрацията по член 137

“Никъде земеделският министър не залага като изискване за получаване на подпомагане регистрация на животновъден обект по смисъла на чл.137 от ЗВД. Освен това в чл.46, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители ясно е записано: „подпомагане по схемите, обвързани с производството, се предоставя за площи, отговарящи на условията за подпомагане по СЕПП, и за животни, които са идентифицирани и регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.“ Отново никъде не се коментира регистрацията на животновъдния обект, а само животните”, обясни експертът и добави:

“Поради липсата на ясна концепция за животновъдството у нас, в момента абсолютно законно съществуват животновъдни обекти, които притежават номер в информационната система на БАБХ, но нямат регистрация по чл.137 от ЗВД. Вследствие на това, отглежданите в тези обекти животни са идентифицирани по надлежния ред и са вписани във всички видове регистри”.

В правото, посочва анализаторът, особено частта, касаеща европейското земеделско право, съществува един основен принцип, а именно т.нар „Правна сигурност“. Този принцип повелява, че законът трябва по такъв начин да регулира обществените отношения, че правните субекти да имат възможност с висока степен на вероятност да предвиждат за напред поведението и постъпките си съобразно принципа на законност. Казано на разбираем език – не може да залагаш едни изисквания при кандидатстване и да ги променяш при плащане.

При изменението на ЗВД, публикувано в Държавен вестник на 11 август 2020 г., в параграф 7 от заключителните разпоредби, е записано следното: 

„Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, с изключение на животновъдните обекти – лични стопанства, за които към датата на влизането в сила на този закон не е издадено удостоверение за регистрация по чл. 137, ал. 6 и в които се отглеждат или са настанени животни, идентифицирани в системата по чл. 51, ал. 3, подават заявление за регистрация на животновъдния обект по чл. 137, ал. 1 в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.“

Според Пламен Абровски това само подчертава факта, че в срок до 15 февруари 2021 г. съществуващите животновъдни обекти, които имат номер, но нямат регистрация по чл.137, имат същия статут като тези, които имат регистрация. 

“Това е още едно доказателство, че към момента не съществува правно основание, на което да не бъде изплатено подпомагане на земеделски производител, който няма регистрация по чл.137 от ЗВД”, обясни адвокатът.

Регистрацията по член 137 – спънка за кандидатстване по ПРСР

Според него съществува хипотеза, при която ДФЗ-РА може да заобиколи закона, без да бъде в нарушение, позовавайки се на европейското законодателство. Именно то дава възможност на държавите членки да изплащат директните плащания от 1 декември на годината на заявяване до 30 юни на следващата година.

“Това означава, че в момента ДФЗ-РА съвсем законно може да отложи изплащането на стопаните, които нямат регистрация по чл. 137 от ЗВД до 15 февруари 2021 г. Именно тогава изтича гратисният период за регистрация. А след това да прецени дали да плати или не. Казвам „да прецени“, защото реално и след 15 февруари 2021 г. подпомагането за тези стопанства, които не са успели да се регистрират по чл.137, няма да е съвсем незаконно.

Поне докато законодателят не промени разпоредбата на чл. 46, ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, където ясно да укаже регистрация по чл.137 от ЗВД основание ли е за получаване на директни плащания или не”, заключи Пламен Абровски.