За първи път България ще си има Закон за трюфелите. Заради липсата на регламент до сега държавата губи 6 млн. лв. на година, твърдят от Министерството на земеделието, което вече е качило проектодокумента за обществено обсъждане до 29 декември.

Най-добрите пазари в ЕС за трюфели

Статистиката показва, че годишният ни експорт на трюфели е 150 – 200 тона. Според неофициални данни обаче реалният износ е далеч повече. Говори се, че годишният оборот е приблизително 200 млн. евро, като само 1% от общото количество се продава у нас. Секторът осигурява хляба на 20 000 – 30 хиляди души.

Най-много трюфели се добиват в Североизтока.

Цяла глава в проекта на Закон за трюфелите е посветена на култивирането на ценната гъба. То може да се извършва само в поземлени имоти в земеделски и урбанизирани територии, както и в горски територии, собственост на физически и юридически лица. 

Култивирането се осъществява от юридически лица, еднолични търговци и физически лица, регистрирани като земеделски стопани в съответната Областна дирекция по земеделие. Нужно им е валидно разрешително, издадено от изпълнителния директор на БАБХ или упълномощено от него лице. 

За една и съща площ може да се издаде и да има само едно действащо разрешително за култивиране на трюфели. Разрешените за добив количества в рамките на една календарна година не може да надхвърлят 20 кг/дка.

В проектозакона се регламентират и всички останали моменти от бизнеса с трюфели. Така например търсачите на подземната гъба трябва да са изкарали изпит и да не са осъждани. Те ще се вписват в публичен регистър на сайта на Агенцията по горите, а с предимство ще са завършилите висше образование по специалностите „Горско стопанство“, „Растениевъдство“ и „Биология“.

Кучетата, което използват, да са най-много три, тяхна собственост и обучени специално за целта. Разбира се, нужна е да бъдат регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Друго изискване е да се действа на място с малко ножче и острие дълго до 25 см и широко до 4 см. Разрешен е и друг инструмент, но с дължина на острието до 15 см и ширина до 8 см.

Такса за лов на трюфели също ще се плаща, като тя ще се изчислява за определени от заявителя количества, но не по-малко от 10 кг. Задължение на търговците е да си водят дневник, а крайните купувачи да пазят превозните билети, с които са им доставени трюфелите, цели три години.

У нас се добиват 8 вида трюфели, за които се определят различни срокове за ползване. 

Разбира се, не са забравени и глобите. За унищожаване на естествените находища санкцията е от 1000 до 2000 лв., а средството за нарушение се отнема в полза на държавата. За повторно нарушение глобата скача на от 3000 до 6000 лв.

Ако изкупуването, търговията и превозът на цената гъба се правят нелегално, санкциите са малко по-солени – между 3000 и 5 000 лв. Ако нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв. При повторно деяние тя се вдига на от 10 000 до 20 000 лв.

Налагат се и забрани, за да се опазят естествените находища. Забранява се разораване на почвата, замърсяване и изхвърляне на отпадъци, добив през тъмната част на денонощието, оставяне на незапълнени ями, отворени при добива на ценната гъба.