Започнаха теренните проверки по кръстосано съответствие за Кампания 2020, които ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) извършва в качеството си на специализиран контролен орган, съобщиха от ведомството.

Министерството ще представи на бранша още 12 интервенции

Набора от правила по кръстосаното съответствие трябва да бъдат спазвани, за да може  да се получи пълният размер от субсидията. По регламент ежегодно на контрол за спазване на правилата на кръстосано съответствие подлежат 1 % от земеделските стопани, получаващи плащания на база площ или животни по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС). 

Извънредни проверки на място също се правят, когато има постъпили сигнали, че бенефициентите на Фонда не спазват поетите ангажименти по процедурата.

„Правилата по кръстосаното съответствие са изложени в националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние и в законоустановените изисквания за управление посочени в Приложение II от Регламент (ЕС) № 1306/2013“, припомнят от ДФЗ.

 Процедура обхваща следните три области:

•    Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на земята;
•    Обществено здраве, здраве на животните и на растенията;
•    Хуманно отношение към животните.