На 16 ноември Тематичната работна група за изготвянето на Стратегическия план обсъди първите 7 интервенции, които да залегнат в Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2021 г. Две седмици по-късно Министерството за земеделието отново кани бранша и останалите участници да разгледат още 12 интервенции.

Страх ни е да не ни препишат Стратегическия план ли?

Онлайн срещата е запланувана за 30 ноември, когато трябва да се хвърли повече яснота върху първоначалната визия на общо 19-те интервенции в новия програмен период. Те се разпределят по следния начин:

•    видове интервенции под формата на директни плащания;
•    секторни видове интервенции (плодове и зеленчуци, пчелни продукти, лозаро-винарство и други сектори);
•    видове интервенции в областта на развитието на селските райони.

Шест интервенции, които предстои да бъдат представени, са вече познати от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Те ще са финансирани по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони (ЕЗФРСР):

•    Залесяване на земеделски и неземеделски земи;
•    Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития;
•    Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми;
•    Подпомагане провеждането на отгледни сечи в недържавните гори;
•    Първична преработка и маркетинг на дървесина;
•    Подготовка и изпълнение на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие.

По линия на Европейски фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) ще бъдат подпомогнати други 6 интервенции, познати от Лозаро-винарската програма:

•    Инвестиции в предприятия;
•    Преструктуриране и конверсия на лозя;
•    Популяризиране в трети държави;
•    Застраховане на реколтата;
•    Събиране на реколтата на зелено;
•    Информиране в държавите членки.

В момента вече се приемат становища от бранша във връзка с първите 7 предложени от Министерството интервенции, а именно:

•    Биологично земеделие;
•    Плащания за природни или други специфични за района ограничения;
•    Подпомагане развитието на малки земеделски стопанства;
•    Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство;
•    Инвестиции в земеделските стопанства;
•    Инвестиции за преработка на селскостопански продукти;
•    Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони.

По-подробно може да се запознаете с тях ТУК.

Следете темата и на cap4us.agri.bg