Индикативният график за извършване на плащания по интервенциите за директни плащания за кампания 2023 до 31.01.2024 г. е публикуван на страницата на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ).

De minimis: Кандидатстването е от 20 ноември до 1 декември

Кампанията по приема на заявления за подпомагане приключи на 21 юли 2023 г. В момента текат теренни проверки на физически блокове, а до 20 ноември стопаните могат да подават възражения или да оттгелят площи от заявлението си в Системата за мониторинг на площ.

По интервенциите за обвързано с производството подпомагане за животни (ОПЖ) ще се извършат оторизaции в предвидения период при условие, че:

•    са приключили всички законоустановени административни проверки /активен фермер, предварителна условност, изкуствени условия/;
•    са предоставени данни от извършени проверки на място, в това число и свързаните с предварителната условност.

По интервенцията "Основно подпомагане на доходите за устойчивост" (ОПДУ ) ще се извършат оторизации в предвидения период, при условие че към 01 декември:

•    е предоставен предварителен слой „Физически блокове“ и предварителен специализиран слой "ПЗП-косене" от МЗХ;
•    са извършени всички законоустановени административни проверки /активен фермер, предварителна условност, изкуствени условия/;
•    са предоставени данни от извършени проверки на място, в това число и свързаните с предварителната условност.

По Мярка 10 "Агроекология и климат" ще се извършат оторизации в предвидения период, при условие че към 01 декември:

•    са предоставени, от външните за ДФЗ институции, всички необходими данни използвани в рамките на административните проверки;
•    са извършени всички законоустановени административни проверки /предварителна условност, изкуствени условия/;
•    са предоставени данни от извършени проверки на място, в това число и свързаните с предварителната условност;
•    е предоставен предварителен слой „Физически блокове“ от МЗХ.

По Мярка 11"Биологично земеделие" ще се извършат оторизации в предвидения период, при условие че към 20 ноември е напълно актуализирана базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни произведени по биологичен начин, поддържана от МЗХ. По направленията от мярката ще се извършат оторизации в предвидения период, при условие че към 01 декември:

•    са извършени всички законоустановени административни проверки /активен фермер, предварителна условност, изкуствени условия/;
•    са предоставени данни от извършени проверки на място, в това число и свързаните с предварителната условност;
•    е предоставен предварителен слой „Физически блокове“ от МЗХ.

Плащанията по Мерки 10 "Агроекология и климат" и 11 "Биологично земеделие" се извършват по отделни направления.

Оторизациите по схемите и мерките, при които са налице площи/ животни/ пчелни семейства, заявени по биологичен начин или в преход към биологично производство, ще бъдат извършени, едва след като бъдат извършени всички необходими проверки за биологичното състояние на стопанствата.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg