Средствата по de minimis ще бъдат разпределени на равни части за секторите “Растениевъдство” и “Животновъдство” (по 23,75 млн. лв.), при модулирана ставка според големината на стопанството.

Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024? (видео инструкции)

Подпомагането е за площи и брой животни, установени за Кампания 2022, но не повече от заявените площи и животни за Кампания 2023. Кандидатът трябва да има валидно заявление за Кампания 2023. Ставките са модулирани, както следва:

За сектор “Животновъдство”:

 

•    ЕПЖ: до 50, до 200 и над 200 животни
•    ДПЖ: до 300 и над 300 животни
•    Коне: до 50 и над 50 животни
•    Пчели: до 150 и над 150 кошера

За сектор “Растениевъдство”:

 

•    Оранжерийно производство на плодове и зеленчуци: до 5 ха и над 5 ха
•    Плодове и зеленчуци: до 10 ха и над 10 ха
•    Трайни насаждения до 10 ха и над 10 ха
•    Маслодайна роза: до 5 ха и над 5 ха
•    Винени лозя: до 5 ха и над 5 ха
•    Тютюн: до 5 ха и над 5 ха

Окончателният размер на ставките ще се определи след приема на заявления за подпомагане от МЗХ и ще се утвърдят с решение на УС на ДФ „Земеделие“.

Допустимост за подпомагане за ЕПЖ и ДПЖ

 

Земеделски стопани с подадено заявление по реда на Наредба № 4 от 30.03.2023 г. за Кампания 2023 за подпомагане на животни по която и да е от интервенциите за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3), и с установени животни по схемите за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) за Кампания 2022, след извършените административни и/или проверки на място. Допустими са животните от кампания 2022 г.

Допустимост за подпомагане за коне

 

Земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. с коне под селекционен контрол. Допустимият за подпомагане брой коне под селекционен контрол се определя на база наличните в ИИС на БАБХ "Ветис" по данни от ИАСРЖ към 30.09.2022 г.

Допустимост за подпомагане за пчелни семейства

 

Земеделски стопани, регистрирани реда на Наредба № 3 от 1999 г. с пчелни семейства. Допустимият за подпомагане брой пчелни семейства се определя на база предоставена справка от Изпълнителния директор на БАБХ, съдържаща броя на наличните пчелни семейства към 30.09.2022 г. от есенния профилактичен преглед, отглеждани в животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Допустимост за подпомагане за плодове и зеленчуци

 

Земеделски стопани с подадено заявление по реда на Наредба № 4 от 30.03.2023 г. за кампания 2023 за подпомагане на плодове и зеленчуци по Основното подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ) и с установени площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2022, след извършените административни и/или проверки на място. Допустими са общо установените площи по съответните схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2022.

Допустимост за подпомагане за картофи

 

Вземат се предвид установените площи след извършените административни и/или проверки на място, но не повече от заявените площи за кампания 2023 по ОПДУ. Земеделските стопани, отглеждащи картофи, трябва да имат регистрация за 2023 г. в Регистъра за фитосанитарен контрол, поддържан от БАБХ.

Допустимост за подпомагане за винени лозя и маслодайна роза

 

Допустими са установените площи по СЕПП за Кампания 2022, като съответните култури следва да са заявени за подпомагане по реда на Наредба № 4 от 30.03.2023 г. за Кампания 2023 г. по Основното подпомагане на доходите за устойчивост. От подпомагането за винените лозя се изключват площите, които са допустими за подпомагане през 2023 г. по мярка „Събиране на реколтата на зелено“. Земеделските стопани, отглеждащи винени лозя трябва да имат регистрация в Лозарския регистър, поддържан от ИАЛВ за 2023 г.

Допустимост за подпомагане за тютюн

 

Допустими за подпомагане са площите от регистъра на тютюнопроизводителите за 2022 г., поддържан от Министерство на земеделието.

Припомняме, че заявленията за подпомагане ще се подават в Общински служби земеделие (ОСЗ) към ОД “Земеделие“ на МЗХ в периода от 20 ноември до 1 декември. Срокът за изплащане на помощта е до 20 декември 2023 г.

Отварянето на приема по de minimis е в изпълнение на чл. 6 от Меморандума между Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на земеделието и Инициативен комитет за провеждане на общонационален земеделски протест. Методиката за разпределение на средствата бе обсъдена на 6 ноември на среща с представители на браншови организации в секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“.

Писмени предложения са постъпили от Български свободни пчелари, Обединен български пчеларски съюз, Браншова камара „Плодове и зеленчуци“, Добруджански овощарски съюз, Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодни, Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция, Национално сдружение на българските лозари, Национална асоциация на зърнопроизводителите, Национална асоциация на тютюнопроизводителите НАТ-2010, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация, Българска асоциация на организации на производители на мед и пчелни продукти и Българска аграрна камара.