Указанията за прилагане на държавната помощ de minimis са вече публикувани на страницата на ДФЗ. Срокът за подаване на заявленията за подпомагане е от 20 ноември до 1 декември. Плащането трябва да бъде направено до 20 декември 2023 г.

Вижте указанията за прилагане на държавната помощ

 

Допустими за подпомагане са следните направления:   
•    едри преживни животни;
•    дребни преживни животни;
•    коне под селекционен контрол;
•    пчелни семейства;
•    плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши);
•    оранжерийни култури (домати, краставици и пипер);
•    винени лозя  (без площите, за които е получено подпомагане по мярката за „Събиране на реколта на зелено“);
•    маслодайна роза;
•    тютюн.

Общият бюджет на помощта е 47 500 000 лв. За сектор „Животновъдство“ в това число пчелен мед са предвидени 23 750 000 лв. Още толкова са заделени за сектор „Растениевъдство“.

Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2021 г. – 2023 г.). 

Максималният размер на помощта de minimis за едно и също предприятие (в т.ч. при наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/ придобиване/ разделяне (когато преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.), не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2021-2023 г.).

Окончателният размер на ставките се определя след приема на заявления за подпомагане от МЗХ и се утвърждават с решение на УС на ДФ „Земеделие“.

Заявления се подават в Общинските служби земеделие (ОСЗ) към ОД “Земеделие“ на МЗХ. Срокът за отстраняване на открити непълноти или несъответствия по т. 4.4. от настоящите указания е до 6 декември 2023 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, който е до 20 декември, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване на допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.