Ще има ли навреме изготвен географски слой за две от новите интервенции в програмния период до 2027 г., гласи депутатско питане до ароминистъра Кирил Вътев. Става дума за интервенциите „Горско екологични дейности в горите” и „Подпомагане по Натура 2000 за гори”.

Вижте кои 7 законопроекти предлага Министерство на земеделието за подкрепа на фермерите

Те са ИСАК базирани интервенции, при които бенефициентите поемат доброволни ограничения или изпълняват наложени забрани при стопанисване на горите си, за което получават компесаторни плащания на годишна основа.

За да могат да стартира обаче, е необходимо изработване и съгласуване на специализиран географски слой на горските територии в ИСАК, чрез който да се идентифицират потенциалните бенефициенти по различните дейности на интервенциите. 

По груби оценки изготвянето на слоя би струвало повече от 50 000 лв., които могат да бъдат осигурени чрез техническата помощ, предвидена в Стратегическия план”, подчертава народният представител, като припомня, че през декември, на последното заседание на Комитета по наблюдение на СПРЗСР 2023 – 2027 г. е станало ясно, че все още не е започнало разработване на въпросния слой.

Според Министерството на земеделието и храните още след подготовката на първото изменение на Стратегическия план се работи по подготовката за прилагането на интервенциите, съвместно с Изпълнителната агенция по горите. „В момента се изготвя техническо задание за изработката на Географска информационна система (ГИС) за горите”, гласи отговорът на министър Вътев, който уверява:

В съответствие с разпоредбите на чл. 67 от Закона за подпомагане на земеделските производители започна и изготвянето на подзаконовата нормативна база (наредби) за прилагането на двете интервенции, която ще бъде съобразена с приключване на работата по ГИС, като ще бъде готова навреме с цел обезпечаване стартирането на приеми по тях.

Интервенцията „Подпомагане по Натура 2000 за гори” ще се прилага за гори, попадащи в обхвата на защитените зони по Натура 2000, за които са издадени заповеди за обявяването им, с разписани конкретни режими/ограничения/забрани за горскостопански дейности.

Интервенцията „Горско екологични дейности в горите” ще се прилага за гори, попадащи в най-уязвимите на климатичните промени горски територии и в насаждения с приоритетно защитени и екологични функции в планинските и полупланински райони извън обхвата на Натура 2000.