Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе близо 26 млн. лв. (25 940 506 лв.) по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Внимание, фермери: Важни срокове на ДФЗ през февруари

Подкрепата е изплатена на 2 110 земеделски стопани за кампания 2019 за поети ангажименти по направления „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“

Финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 25% - от националния бюджет, уточниха от ДФЗ.

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, се определят в съответствие с разпоредбите на чл. 14 от Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г., допълниха от Фонда.

Оттам отбелязаха, че ДФЗ стриктно спазва заложения индикативен график за превеждане на субсидиите по схемите и мерките на директните плащания, обявен от изпълнителния директор Васил Грудев на 15 януари тази година.