Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) отговори своевременно на въпросите на фермери, свързани със Системата за мониторинг на площ, които Агри.БГ подбра и изпрати към ведомството.

 

След като редица фермери споделиха с редакцията ни, че не могат да се ориентират в таблицата в СЕУ и поискаха по-подробни обяснения, публикуваме целия текст, изпратен ни от ДФЗ, във връзка с въпросите в тематичната статия по сигнали от земеделци:

Във връзка с разпоредбите на чл. 61 от Наредба № 3 от 10.03.2023г. на 06.11.2023 г., ДФЗ предостави възможност в Системата за електронни услуги (СЕУ) на земеделските стопани, подали документи за подпомагане по интервенциите на директните плащания, базирани на площ за Кампания 2023, да се запознаят с данните за установени несъответствия до 31 октомври. Да изразят несъгласие, да коригират засегнатия парцел или да го оттеглят изцяло до 20 ноември. 

Заявленията за несъгласие, корекция или оттегляне се генерират по познатия за стопаните механизъм в СЕУ с наименование „Данни от мониторинг и административни проверки“. В публикуваното видеоуказание на сайта на ДФЗ са посочени поредицата от действия, които всеки кандидат, желаещ да изрази несъгласие или да коригира и оттегли площи, следва да изпълни.

Припомняме, че условие за допустимост, за което е изписан резултат „Червен“ или „ДА“, се счита за условие, за което има убедителни доказателства за несъответствие между декларираните данни и данните, получени като резултат от автоматизирани процедури по наблюдение от системата за дадено монитируемо условие за допустимост.

Условията и редът за прилагане на интервенциите за директни плащания, намаленията на плащанията и редът за налагане на административни санкции са регламентирани в Наредба № 3 от 10.03.2023 г. в чл. 59, ал. 3. Там е посочено, че:

Системата за мониторинг на площ (СМП) се използва съгласно чл. 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1173 на равнище деклариран земеделски парцел или поземлени единици, съдържащи неземеделски площи, считани за отговарящи на критериите за допустимост за получаване на подпомагане за интервенциите, основаващи се на площта.

Допълнително, както уточнихме в прессъобщението под заглавие „Ново видео показва как стопаните да разчетат резултатите от Системата за мониторинг на площ върху картата на СЕУ“ от 9 ноември, данните в долуизброените колони касаят условия за допустимост, които не са монитируеми за настоящата кампания:

-    „Наличие на декларирана вегетационна група култури“;
-    „Наличие на декларираната култура“;
-    „Поддържане чрез паша“;
-    „Поддържане чрез косене“.

Подробна информация за монитируемите условия за допустимост за Кампания 2023 беше публикувана на 06.11.2023 г. на сайта на ДФЗ. Към всяка от посочените по-горе колони при избор на съответното заглавие се визуализира допълнителен набор от инструменти. Такъв е бутонът, обозначен с въпросителна („?“), даващ допълнителна информация и разяснения. 

По отношение на площи с постоянен характер СМП отчита площи, за които в рамките на 8 месеца и половина (01.01. до 15.09) не е установено наличие на нарастваща вегетация, като например площите, посочени в чл. 55, ал. 1, т. 4, 5, 6, 7 и ал. 2, т. 4. от Наредба № 3 от 10.03.2023 г. 

В таблица „Резултати от автоматични проверки – за корекция“ в заявлението в СЕУ, на кандидата се зареждат всички парцели, за които има данни за двойно заявени площи, опожарени площи, разорани площи в „Постоянно затревени площи“ (ПЗП), площи, съдържащи структури с постоянен характер, както и всички парцели с установени несъответствия от СМП. След преценка от негова страна стопанинът може да пристъпи към корекция на съответния парцел, като оттегли само площта с констатирано несъответствие или да оттегли напълно парцела от заявлението за подпомагане.

Парцели, за които е изразено несъгласие с данните от СМП, не подлежат на корекция или оттегляне от кандидатите и обратното.

След крайния срок за подаване на заваления в СЕУ на всяко несъгласие от страна на бенефициера ще бъде направен преглед на наличните сателитни заснемания извън автоматичната процедура на СМП и констатацията ще бъде съобщена на кандидата през СЕУ, а всички коригирани парцели ще минат отново през автоматичната процедура на системата. 

Информираме ви, че редът за доказване на форсмажорно обстоятелство е регламентиран в чл. 19 от Наредба 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни, а в § 1, т. 3 от същата е дадена дефиниция за „форсмажорни обстоятелства“. Допълнително в чл. 55, ал.3, т.2 на Наредба № 3 от 10.03.2023 г. са посочени хипотезите, при които форсмажор за опожарените площи следва да бъде уважен.

В глава четвърта от Наредба № 3 от 10.03.2023 г. подробно са разписани намаленията на плащанията, в това число и редът за налагане на административни санкции по интервенциите под формата на директни плащания.

В допълнение, както във всеки прием до момента в СЕУ, земеделските стопани, ако имат затруднения с попълването на електронните формуляри, биха могли да се обърнат за съдействие на горещите телефони на ДФЗ или към областните структури на МЗХ, ДФЗ и НССЗ.