В последния ден на месец август ДФ „Земеделие“ обяви края на кръстосаните проверки по подадените заявления за директни плащания за Кампания 2021.

85 млн. лв. допълнително за земеделие

Резултатът показва двойно декларирани площи в размер на 3 567 ха в общо 7 087 заявления. Обърнахме се към Фонда със следните въпроси: Как държавните служители откриват, че стопани са декларирали неверни данни? На какъв принцип се решава къде да има физическа проверка и къде да се прилага сателитно наблюдение? Ето и какви отговори получихме.

Всички подадени заявления за подпомагане подлежат на контрол. На декларираните данни във всяко заявление се извършват стотици различни видове проверки в зависимост от заявените схеми и мерки за подпомагане. 

ДФЗ: Земеделските стопани могат да заявят директно подпомагане по над 30 различни схеми и мерки. 

Проверките най-общо могат да бъдат разделени на две големи групи – административни и на място (ПнМ). Една част от административните проверки са и т.нар. кръстосани проверки. При тях се прави геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи и данните в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). 

При кръстосаните проверки се определят както площите, заявени от повече от един кандидат, т.нар. двойно-декларирани площи (вид, размер, местоположение, брой участващи фермери и т.н.), така и местоположението/пресичането на декларираните парцели спрямо специализираните слоеве в ИСАК.

Част от проверките на място (за площи) се извършват чрез така наречените методи за дистанционно наблюдение. За всяка кампания се определят зони за Дистанционен контрол, които се заснемат от сателитни платформи, одобрени от ЕК. Определянето и заснемането на зоните се извършва преди избора на заявления за ПнМ. 

ДФЗ: След като бъдат избрани кандидатите за проверка на място, посредством риск анализ се определя методът на проверка – дистанционен, на терен или комбиниран. 

Определянето на метода зависи от местоположението на заявените площи. Площи, които попадат в зони за дистанционен контрол, се проверяват от разстояние, а останалите площи, за които няма заснемане, се проверяват на терен.

Тенденцията проверките на декларираните площи да се извършва предимно чрез дистанционни методи се засилва от страна на службите на ЕК с всяка година. С планираното въвеждане на „Системата за мониторинг на площите” се цели постигане на покритие от 100% на дистанционни методи за контрол, уточняват за Агри.БГ от Разплащателната агенция.