По схемите за директни плащания и преходна национална помощ за кампания 2018 към края на юни 2019 г. са изплатени средства в размер на 1,650 млрд. лв. на земеделските производители в страната.

Аграрен доклад 2018 г.: Засилва се окрупняването в сектора

Това стана ясно днес от Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2019 г., който Министерският съвет прие на редовното си заседание.

Документът е известен като Аграрен доклад и по закон трябва да бъде изготвен преди проектът за държавен бюджет за следващата година да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание.

Аграрната търговия на България формира над 1 млрд. евро положително търговско салдо за 2018 г. Това е сумата, с който износът на селскостопански стоки е превишавал стойността на вноса.

Правителствената пресслужба: „Износът и вносът на селскостопански стоки бележат увеличение съответно с 3,3% и 3,6% спрямо предходната година.“

През първото полугодие на тази година нетният износ на аграрни стоки от страната възлиза на 340 млн. евро.

Водещи продукти в структурата на селскостопанския експорт както през 2018 г., така и през първите шест месеца на 2019 г., са житните и маслодайните култури, следвани от растителните мазнини, хлебарските и тестени сладкарски изделия, птичето месо, тютюна и други.

През миналата година брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, възлиза на 3,698 млрд. лева по текущи цени, като в реално изражение се наблюдава относително запазване около нивото от предходната година.

В рамките на 2018 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г. са извършени плащания в размер на 582,9 млн. лева.

Земеделските производители в страната са получили през годината и 270 млн. лева под формата на държавни помощи.

В доклада са посочени приоритетите и целите на политиката в аграрния отрасъл, мерките и действията за тяхното постигане през 2020 г., допълниха от правителствената пресслужба.